Projekts

.
.
No namu pārvaldīšanas uz klimata pārvaldīšanu (ēku uzturēšanā)
Projekta nosaukums: No namu pārvaldīšanas uz klimata pārvaldīšanu (ēku uzturēšanā)
Projekta īsais nosaukums: CLIMA
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 81263938
RTU Projektu reģistra numurs: 4412
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Projekta administrētājs: Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa
Finansējošais fonds: European Climate Initiative (EUKI)
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Ineta Geipele
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais visu partneru finansējums ir 473 979.33 EUR. No šīs summas visiem partneriem kopā granta finansējums ir 412 479.33 EUR un "in kind" ieguldījums 61 500.00 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Paaugstināt ēku energoefektivitāti ir kritiski svarīgi, lai sasniegtu klimata mērķus gan Polijā, gan Latvijā. Viszemākie energoefektivitātes rādītāji ir daudzdzīvokļu ēkās, kur ir sarežģīti iniciēt un organizēt rekonstrukcijas procesu. Vācijas projekta KLIMAVERWALTER (ar Valsts klimata iniciatīvas, NKI,  finansējumu) ietvaros ir izstrādāta mācību un tālākizglītības programma profesionāliem ēku apsainiekotājiem. Īpaši pielāgotu mācību mērķis ir sniegt zināšanas par enerģijas efektivitātes uzlabošanas iespējām daudzdzīvokļu mājās daudzdzīvokļu mājās. Projekta ietvaros šī pieeja tiks prezentēta, analizēta un sagatavota nodošanai Polijā un Latvijā. Vācijā iegūtās atziņas un zināšanas sniegs vērtīgu iespēju pieredzes apmaiņai un tiks izmantota pasniedzēju apmācībās. Lielākā daļa daudzdzīvokļu ēku projekta partneru valstīs pārvalda profesionāļi, tomēr tiem trūkst zināšanas un pieredzes attiecība uz to, kā vadīt ēku īpašniekus rekonstrukcijas procesā. Projektā tiks izmantots augstais pieprasījums profesionālajās apmācībās pēc enerģijas resursu izmaksu samazināsanas prasmju un metožu apgūšanu, kā arī Latvijas pieredze, kas profesionāliem pārvaldniekiem paredz iegūt augstāko izglītību un papildināt zināšanas praktiski organizējot rekonstrukcijas procesus. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1.Izpēte un analīze: esošā situācija un pašreizējās vajadzības.

2.Mācības un analīze.

3.Izplatīšana un veicināšana.
Sadarbības partneris:
  • Energy Conservation Foundation (FPE)
  • Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V.
Publicēts RTU mājas lapā: 30.03.2021.

Universitāte