Projekts

.
.
Ultraskaņas skeneris konstrukcijas materiālu kvalitātes novērtēšanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Ultraskaņas skeneris konstrukcijas materiālu kvalitātes novērtēšanai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/2
RTU Projektu reģistra numurs: 4307
Struktūrvienība: Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Aleksejs Tatarinovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ieva Jokste
Projekta kopējais finansējums:
Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 27 777,78, t.sk. ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 apmērā un RTU līdzfinansējums 10% EUR 2 777.78 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir attīstīt komerciālu ultraskaņas skeneri būvmateriālu un citu konstrukcijas materiālu virsmas slāņa kvalitātes novērtēšanai. Fizikālais princips ir Releja ultraskaņas viļņu spektroskopijas izmantošana un 2D telpas-laika viļņu formas profilu dažādās frekvencēs analīze. Attēlu atpazīšanas algoritmi un mašīnmācīšanās elementi tiek izmantoti, lai raksturotu materiālu virsmas slāņu stāvokli attiecībā uz mikrodefektu uzkrāšanos vides faktoru ietekmē, materiāla novecošanās pakāpi un destrukcijas dziļumu. Skeneris ir ierosināts kā oriģināls instruments materiālu nesagraujošai pārbaudei un novērtēšanai, kuram nav pašreizējo analogu. Skeneris atrodas TRL 5 līmenī, eksperimentālais prototips tika izmantots RTU BIF 2018.-2019.gados, lai izpētītu salizturīgu un ugunsizturīgu betonu attiecīgi 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Izstrādāti:
- tehniski ekonomiskais pamatojums;
- komercializācijas stratēģija.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_