Projekts

.
.
Multifizikālā termiskā analīze augstā drošuma dzinēja piedziņai elektrisko transportlīdzekļu lietojumā
Projekta nosaukums: Multifizikālā termiskā analīze augstā drošuma dzinēja piedziņai elektrisko transportlīdzekļu lietojumā
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/501
RTU Projektu reģistra numurs: 4268
Struktūrvienība: Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andrejs Podgornovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Payam Shams Ghahfarokhi

Pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajā institūcijā un pētniecības kompetenču pilnveidošanu. Tādejādi tiks arī veicināta cilvēkresursu atjaunotne un kvalificētu speciālistu skaita pieaugums Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorants tiks nodarbināts pilnas slodzes pētnieciskajā darbā RTU, paredzot gan zinātnisko, gan vispārīgo kompetenču pilnveides iespējas un mobilitātes vizītes ārvalstīs tīklošanās, apmācību un zināšanu pārneses nolūkos.

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt metodoloģiju un veikt aprēķinu metodes izstrādi elektriskām sinhronām mašīnām ar statora regulāro tinumu, ko atdzesē ar eļļas smidzināšanas metodi. Pielietojot šo metodi var iegūt augstākus enerģētiskus radītājus ( pirmkārt, mazāko svaru un gabarītus).

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Sinhronās relaktances mašīnas (SynRM) elektromehāniskais modelis. Elektromagnētiskais dizains, kā arī mašīnas FEM modelēšana.
Hibrīda FEA metodes izstrāde maiņstrāvas vara zudumiem.
SynRM termiskā modeļa izstrāde stacionāram stāvoklim.
Eļļas smidzināšanas dzesēšanas konvekcijas koeficienta aprēķināšana.
Prototipēšana un verifikācija - dzinēja validācijas prototips.
Sadarbības tīkla izveidošana ar universitātēm, pētniecības centriem un nozarēm, kas vēlas veicināt pētniecību elektrisko mašīnu jomā.
Rezultāti tiks publicēti 6 zinātiskos rakstos.
Sadarbības partneris:
  • Tallinas Tehnoloģiju universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_