Projekts

.
.
Saistītu turpvērsto kļūdu labojošo kodu izveide ātrdarbīgiem optiskajiem sakaru tīkliem (FECON)
Projekta nosaukums: Saistītu turpvērsto kļūdu labojošo kodu izveide ātrdarbīgiem optiskajiem sakaru tīkliem (FECON)
Projekta īsais nosaukums: FECON
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/421
RTU Projektu reģistra numurs: 4247
Struktūrvienība: Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centrs
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2020.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Vjačeslavs Bobrovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Svitlana Matsenko

Saistībā ar pārraidīto datu apjoma un ātruma pieaugumu ir nepieciešams paaugstināt datu pārraides tīklu trokšņnoturību un to uzticamību. Turpvērsti kļūdu labojošie kodi (FEC) kodi ir vitāli svarīgi optiskajos sakaru tīklos, lai nodrošinātu augsti efektīvu un augsti uzticamu datu pārraidi. FEC kodi ir viena no nozīmīgākajām un izmaksu ziņā izdevīgākajām metodēm, lai uzlabotu pārraides kvalitāti (QoT), tādējādi nodrošinot arvien lielāku pakalpojumu kvalitātes (QoS) pieprasījumu. Kļūdu labojošo kodu (ECC) teorija iekļauj dažādus trokšņnoturīgus kodu tipus. Tomēr mūsdienās ir nepieciešami daudz jaudīgāki kļūdu labojošie kodi, kā, piemēram, saistītie FEC kodi.

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt derīgus nesaistītus/saistītus FEC kodus šķiedru optikas sakaru tīkliem (OCNs), kur arī tiek lietoti advancēti optiskā signāla modulācijas formāti, lai nodrošinātu spektrāli efektīvāku datu pārraidi.

Sagaidāmie rezultāti ietver dažādu saistītu FEC kodu tipu izveidošanu, kas tiks paveikts ar eksistējošo kodu izpēti un šo kodu parametru analīzi (piemēram, labošanas spēja, BER raksturojumi, NCG, Q robeža, redundances koeficients. Šis projekts ietver arī ilgtermiņa izpētes aktivitātes, kas ir domātas, lai eksperimentāli uzlabotu eksistējošās tehnoloģijas, iegūtu jaunas zināšanas, radītu inovācijas, kam sekos intensīva rezultātu izplatīšanas stratēģija, tādējādi nododot iegūtās zināšanas un tehnoloģijas praktiskai realizācijai.

Projektā izstrādātajām šķiedru optisko piekļuves sistēmu tehnoloģijām, iegūtajām zināšanām un pieredzei būs augsta pievienotā vērtība un ilgtermiņa ietekme uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari, kā arī uz viedo tehnoloģiju un inženiersistēmu sektoru. Izstrādātās šķiedru optisko piekļuves sistēmu tehnoloģijas un risinājumi var tikt potenciāli attiecināmi uz «Viedo pilsētu» iniciatīvu saskaņā ar «Eiropa 2020» vadlīnijām, kur, izmantojot jaunākās IKT tehnoloģijas eksistējošie datu pārraides tīkli un pakalpojumi tiek padarīti efektīvāki, tādā veidā uzlabojot pilsētvidi, biznesa vidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Plānotie rezultāti ietver 2 SCOPUS datubāzē indeksētas publikācijas, kā arī jaunas tehnoloģijas izstrādi.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Pētniecības pieteikuma aktivitātes:
1. Nesaistītu/Saistītu FEC kodu un optiskā modulācijas formātu izpēte un analīze WDM optiskajos piekļuves tīklos.
2. NRZ-OOK, M-PAM un M-QAM modulācijas formātu ar nesaistītu FEC kodu izpēte to realizācijai optiskajos piekļuves tīklos.
3. Eksperimentāla NRZ-OOK, M-PAM un Q-PAM pētīšana OCN tīkliem ar dažādiem fiziskiem parametriem un ar nesaistītiem/saistītiem FEC kodiem.
Šis projekts arī ietver ilgtermiņa izpētes aktivitātes, kas ir domātas, lai eksperimentāli uzlabotu eksistējošās tehnoloģijas, iegūtu jaunas zināšanas, radītu inovācijas, kam sekos intensīva rezultātu izplatīšanas stratēģija, tādējādi nododot iegūtās zināšanas un tehnoloģijas praktiskai realizācijai.
Projekts ietver arī mobilitāti ārzemju zinātniskā institūcijā, ilgtermiņa pētniecības aktivitātes vērstas uz eksperimentālu esošo tehnoloģiju pilnveidošanu un jaunu izstrādi, iegūstot jaunas zināšanas un radot inovācijas, kam seko intensīva stratēģija projekta zināšanu izplatīšanai un tehnoloģiju pārnesei (publikācijas, tehnoloģijas, patentu pieteikumi).
Publicēts RTU mājas lapā: 01.03.2020.

Universitāte

_