Projekts

.
.
Metode dzīvu, neiezīmētu šūnu identificēšanai un šķirošanai pēc telomēru garuma
Projekta nosaukums: Metode dzīvu, neiezīmētu šūnu identificēšanai un šķirošanai pēc telomēru garuma
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/450
RTU Projektu reģistra numurs: 4239
Struktūrvienība: Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2020.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jurijs Dehtjars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Uldis Bērziņš

Pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajā institūcijā un pētniecības kompetenču pilnveidošanu. Tādejādi tiks arī veicināta cilvēkresursu atjaunotne un kvalificētu speciālistu skaita pieaugums Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir optimizēt dielektroforēzes metodi tā, lai to varētu izmantot, lai atdalītu cilmes šūnas pēc telomēru garuma, dzīvas un neiezīmētas no heterogēnas cilmes šūnu populācijas mikroplūsmas biočipā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Realizējamās aktivitātes:
• Pirms mērīšana DEP-biočips tiks kalibrēts ar DEP-vidi un DEP-lodītēm;
• Pirms mērīšanas AdMSC tiks mazgātas DEP-vidē divas reizes un sekojoši mērītas;
• Tiks noteikti parametri, pie kuriem DEP ir 0 (Crossover frequencies), noteikts Clausius-Mossotti factor (Re[fcm]);
• Ar DEP tiks atdalītas mirušas šūnas, optimizācijas ceļā;
• Ar DEP metodi tiks noteikti dielektriskie parametri: 1. Radius (r, μm), 2. Membrane thickness (d, nm), 3. Medium conductivity (σm, S/m), 4. Medium permittivity (Ɛm, F/m), 5. Membrane conductivity (σmem, S/m), 6. Membrane permittivity (Ɛmem, F/m), 7. Cytoplasm conductivity (σint, S/m), 8. Cytoplasm permittivity, optimizācijas ceļā;
• AdMSC tiks sortētas četrās grupās: 1. grupa – mazas šūnas ar relatīvi mazu virsmas laukumu, 2. grupa – mazas šūnas ar relatīvi lielu virsmas laukumu, 3. grupa – lielas šūnas ar relatīvi mazu virsmas laukumu, 4. grupa – lielas šūnas ar relatīvi lielu virsmas laukumu (katrā grupā ne mazāk kā 100 šūnu). Grupu “ieslēgšanas” kritēriji vērtējot mazas un lielas šūnas – jānosaka relatīvais šūnu izmērs, kurš skaidri diskriminē subpopulācijas, šūnu laukuma diskriminācijai starp subpopulācijām jābūt skaidri nodalāmai. Pārējās šūnas tiek izslēgtas no turpmākiem pētījumiem.
• AdMSC gupu relatīvā telomēru garuma noteikšana ar komerciālu kitu (Telomere PNA Kit/FITC for Flow Cytometry (Dako, Denmark) plūsmas citometrā (tekstā, FACS) saskaņā ar ražotāja protokolu.
• AdMSC grupu FACS mērījumu rezultātus salīdzinās ar sākotnējās heterogēnās AdMSC populācijas FACS mērījumu rezultātiem, tādējādi īstenojot šī darba plānoto pirmo rezultātu (cilmes šūnu atlasē ar optimizētu dielektroforēzes metodi ar garām telomērām šūnu skaita pieauguma efektivitāte par 40%, no taukaudiem izdalītu mezenhimālo cilmes šūnu, ar garām telomērām skaita pieaugums, pēc optimizētas dielektroforēzes metodes sortēšanas – virs 95% (no sākotējās koncentrācijas, pēc telomēru garuma, no 50% uz 95%).
Publicēts RTU mājas lapā: 01.03.2020.

Universitāte

_