Projekts

.
.
Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]
Projekta nosaukums: Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]
Projekta īsais nosaukums: IRIS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 19-00-A01612-000010
RTU Projektu reģistra numurs: 4217
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Projekta administrētājs: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam, 16.12. " Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai"
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.12.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Lauku Atbalsta dienests
Projekta zinātniskais vadītājs: Pēteris Apse-Apsītis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Anatolijs Zabašta, Ansis Avotiņš
Projekta kopējais finansējums:
Kopējas projekta attincināmas izmaksas ir 500 000.00 EUR, projekta RTU daļas finansējums ir 179 000.00 EUR, t.sk. RTU līdzfinansējums ir 17 900.00 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Siltumnīcās notiekošie procesi ir ļoti sarežģīti un savstarpēji saistīti, kas atkarīgi no tajās audzējamām kultūraugiem, to šķirnes īpatnībām, iekšējā un ārējā klimata, apgaismojuma, apputeksnēšanas, laistīšanas, kvalitātes, energoefektivitātes, ražības, efektīvas un videi drošas augu aizsardzības u.c. šo sistēmu parametriem. Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas, u.c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu. Novērtējot šīs tehnoloģijas tiek veikti metodiski pētījumi, lai noskaidrotu dārzeņu ontoģenēzes īpatnības un produkcijas bioķīmiskā sastāva izmaiņas atkarībā no audzēšanā izmantotajiem apgaismojuma apstākļiem, izvērtētu sēņu slimību attīstību atkarībā no lietotajām tehnoloģijām, kā arī to kā dažāda spektra gaisma ietekmē apputeksnēšanos, saimnieciski saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstību tomātu siltumnīcā - ražošanas apstākļos.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana ar LAD, līgumu noslēgšana ar piegāžu vai pakalpojumu sniedzējiem.
2. Viedo tehnoloģiju un automatizācijas risinājumi lielo siltumnīcu monitorēšanai.
3. Jaunu novērtēšanas metožu izstrāde dažādām siltumnīcu sistēmām, ražošanas procesiem un tehnoloģijām.
4. Viedo tehnoloģiju un kvalitātes parametru mērījumi mazo siltumnīcu monitorēšanai.
5. Komandējumi un publicitāte.
6. Projekta koordinācija un vadība.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 07.02.2020.

Universitāte

_