Projekts

.
.
Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā
Projekta nosaukums: Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 18-00-A01612-000022
RTU Projektu reģistra numurs: 4216
Struktūrvienība: Modelēšanas un imitācijas katedra
Finansējošais fonds: ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 23.07.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.12.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Lauku atbalsta dienests
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Andrejs Romānovs
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 495 000,00 (četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 euro centi) t.sk.LAD finansējums 90% apmērā - EUR 445 499,99
Projekta kopsavilkums:

Zināšanu pārnese un inovāciju veicināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos.
Lauku saimniecību dzīvotspējas un visu lauksaimniecības veidu konkurētspējas uzlabošana visos reģionos un inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu veicināšana, īpaši uzlabojot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicinot lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu, jo īpaši, lai pastiprinātu dalību tirgū un virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās darbības dažādošanu.
Ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas ekosistēmas atjaunošana, saglabāšana un uzlabošana: palielinot enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē; samazinot siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas lauksaimniecībā; veicinot oglekļa uzglabāšanu un piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta dalībnieku pienākumi - RTU pienākumi:
1. Izstrādāt nepieciešamo metodoloģiju projekta realizācijas gaitā iegūto datu analīzei,
2. Veikt iespējamo scenāriju modelēšanu.

Kopīgie projekta uzdevumi:
1. Analizēt vismaz 7 (septiņu) uzņēmumu transporta un kravu pārvadājumu noslodzi un specifiku vismaz 3 pilnus gadus (2019-2022.gados), lai iegūtu datus par noslodzi dažādās sezonās, darba intensitātēs un, iespēju robežās, klimata ietekmēs.
2. Uzkrāt, analizēt un modelēt datus par transporta vienību specifikāciju un noslodzi atsevišķos lauksaimniecības uzņēmumos - vismaz 5 (pieciem) uzņēmumiem.
3. Uzkrāt, analizēt un modelēt datus par transporta vienību specifikāciju un noslodzi atsevišķos mežizstrādes uzņēmumos - vismaz 4 (četriem) uzņēmumiem.
4. Uzkrāt, analizēt un modelēt datus par transporta vienību specifikāciju un noslodzi
atsevišķos transporta pārvadājumu uzņēmumos - vismaz 2 (diviem) uzņēmumiem.
5. Uzkrāt, analizēt un modelēt datus par transporta vienību specifikāciju un noslodzi uzņēmumos kuri darbojas vienlaicīgi lauksaimniecības un mežizstrādes nozarē - vismaz 3 (trijiem) uzņēmumiem.
6. Modelēšanas koncepta radīšana.
7. Vienkāršotā modelēšanas koncepta izstrāde.
8. Loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipa izstrāde.
9. Sistēmas prototipa īpašumtiesību modeļa izstrāde (atkarībā no EIP pārstāvju vienošanās).
Sadarbības partneris:
  • BDR Latvijas Loģistikas asociācija
  • Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
  • PAN-TRANS SIA
  • RANPO SIA
  • Borkovska Viesturu pagasta zemnieku saimniecība “Sintijas”
  • Elagro Trade SIA
  • UNICENTRS SIA
  • SELF Loģistika SIA
  • Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība “Sniedzes”
Publicēts RTU mājas lapā: 12.12.2019.

Universitāte

_