Projekts

.
.
Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas ierīču izstrāde un testēšana
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas ierīču izstrāde un testēšana
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 19-00-F01101-000001
RTU Projektu reģistra numurs: 4209
Struktūrvienība: Radioelektronikas institūts
Projekta administrētājs: Radioelektronikas institūts
Finansējošais fonds: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums “Inovācija”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Lauku atbalsts dienests
Projekta zinātniskais vadītājs: Dmitrijs Pikuļins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sintija Bērziņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējas attiecināmās izmaksas plānotas EUR 161 579.40, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 90% EUR 145 421.44 apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 16157.96 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros tiek paredzēta vismaz 6 prototipu izveidošana un intensīvā testēšana Latvijas piekrastē. Jaunā iekārta novērsīs eksistējošo risinājumu trūkumus un sniegs manāmas priekšrocības, ļaujot tuvāko dažu gadu laikā manāmi samazināt roņu ietekmi uz Latvijas zvejniecības nozari.

Projekta gaitā tiks veikta izstrādāto prototipu uzstādīšana un testēšana vismaz pie 3 dažādiem Latvijas piekrastes zvejniekiem. Tiks veikta iesaistīto sadarbības partnera nodrošināto zvejnieku pārstāvju instruktāža un apmācība darbā ar prototipiem.

Projekta zinātnisko rezultātu izplatīšanai tiks sagatavota augstas kvalitātes zinātniskā publikācija, kas tiks nopublicēta vienā no specializētiem zinātniskiem žurnāliem vai konferenču rakstu krājumiem (kas ir indeksēti SCOPUSā, Web of Science vai IEEEXplore datu bāzēs). Publiskā pieejamība zinātniskam rakstam tiks nodrošināta, izmantojot arī ResearchGate platformu, kā arī projekta mājaslapu.

Aktuālie projekta rezultāti tiks prezentēti RTU rīkotajos publiskos pasākumos: “Atvērto Durvju dienās”, “Zinātnieku naktīs”, “Ēnu dienās” utt.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
DP1 Jauno konstruktīvo un tehnisko risinājumu izstrāde un realizācija.
DP2 3 prototipu testēšana reālos apstākļos.
DP3 Papildus funkcionalitātes shemtehnisko risinājumu izstrāde.
DP4 Pilnās funkcionalitātes prototipu realizācija un testēšana.
DP5 Publicitātes pasākumi.
Publicēts RTU mājas lapā: 17.10.2019.

Universitāte

_