Projekts

.
.
Analogo elementu pētījumi, kas izmantoti Hi-End audio produktu ražošanā
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Analogo elementu pētījumi, kas izmantoti Hi-End audio produktu ražošanā
Projekta īsais nosaukums: Pētījums NR.1.6
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.2.1.1/18/A/006
RTU Projektu reģistra numurs: 4157/2019
Struktūrvienība: Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Projekta administrētājs: Medicīnas fizikas un inženierijas katedra
Finansējošais fonds: ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jurijs Dehtjars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aleksandrs Zarins
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 958 048.00, t.sk. ERAF līdzfinansējums EUR 626 694.00.
Projekta kopsavilkums:

Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas un veikt eksperimentālās izstrādes par augstas kvalitātes (Hi-End) audio iekārtu ražošanu un analogā skaņas signāla pārveidošanas un pastiprināšanas elementiem un to uzlabošanu. Tiks īstenotas galvenās aktivitātes:(a) iegūt zināšanas par DAC (digital-analog converter) uzlabošanu; (b) iegūt zināšanas par hibrīdo audio operacionālo pastiprinātāju uzlabošanu; (c) iegūt zināšanas par vakuuma tranzistora izveidi, izmantojot jaunu elementu – auksto katodu ar fotostimulāciju. Pētījuma rezultātā iegūtās zināšanas palīdzēs uzsākt produktu izstrādi, kurus pielieto Hi-End audio iekārtu ražošanā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1) Rūpnieciskais pētījums par DAC problemātiku, frekvenču nobīdes rašanās iemesliem un apstākļiem.
2) Rūpnieciskais pētījums par iespējām izveidot auksto katodu ar: (a) lokālās uzsildīšanas punktiem; (b) ar elektronu stimulēšanas veidu, kur tiek izmantots augsta sprieguma lauks; (c) ar elektroni stimulēšanas veidu, kur tiek izmantota fotoemisija. Pētījums, lai iegūtu zināšanas par vakuuma tranzistora uzbūvi ar stimulēta aukstā katoda izmantošanu.
3) Rūpnieciskais pētījums, lai iegūtu zināšanas par audio operacionālā pastiprinātāja uzbūvi.
4) Akustiskā pastiprinātāja eksperimentālā izstrāde.
5) Rūpnieciskais pētījums par iespēju vienas DAC sistēmas ietvaros izmantot 2 paralēli strādājošus DAC, pievienojot strāvas avotus pirms operacionālā pastiprinātāja.
6) Vakuuma tranzistora eksperimentālā izstrāde.
7) Eksperimentālā izstrāde, izgatavojot topogrāfiju un tehnoloģisko maršrutu jaunai audio DAC sistēmai.
Sadarbības partneris:
  • SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS"
  • AS "Alfa RPAR"
Publicēts RTU mājas lapā: 20.09.2019.

Universitāte

_