Projekts

.
.
Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei
Projekta nosaukums: Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei
Projekta īsais nosaukums: OSIRIS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: #R080
RTU Projektu reģistra numurs: 4136/2019
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Projekta administrētājs: Aeronautikas institūts
Finansējošais fonds: Interreg Baltic sea region
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Hame University of Applied Sciences
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Egils Rupeks
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projeka (RTU daļas) kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 194 024.00 apmērā, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%- EUR 164 920.40.
Projekta kopsavilkums:

Demogrāfiskās izmaiņas ir fenomens ar lielu ietekmi uz Baltijas jūras valstīm.  Tiek prognozēts, ka 2025.gadā veselības aprūpes izmaksas dubultosies un spiediens uz veselības aprūpes budžetu būs ievērojams. Atkarības koeficients cilvēkiem, kas ir vecāki par 60 gadiem, Baltijas valstīs 2025.gadā palielināsies no ¼ uz ½ un ģimenes locekļus lielā mērā ietekmēs viņu produktivitāte, labklājība un darba vietu pieejamība. Baltijas jūras reģiona projekta teritorijas saskaras ar atšķirīga līmeņa izaicinājumiem, kas saistīti ar novecojošu sabiedrību un demogrāfiskām izmaiņām.  Reģioni ar augstāku inovāciju un RIS3 īstenošanas līmeni (Etela Suomi un centrālā Jitlande) saskaras ar lielāku spiedienu, kas saistīts ar novecošanas fenomenu, un, tādējādi nepieciešami jauni resursi un risinājumi, lai labāk izmaksu efektīvā veidā nodrošinātu sociālās vajadzības. Zemākas inovāciju attīstības valstīs (Igaunijā, Lietuvā un Latvijā) ir vājāka viedās specializācijas ieviešana un zinātnes-biznesa sadarbība, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kas varētu iekļūt globālajās vērtību ķēdēs un augstākas ekonomiskās attīstības tirgos.  Tomēr šajās valstīs ir noteikti resursi IT, veselības aprūpes jomās, kas var radīt konkurences priekšrocības, izmantojot transnacionālo sadarbību. Pētniecības un attīstības dati ir fragmentāri un vāji izplatīti reģionālajās inovāciju ekosistēmās. Vāju saišu un integrātu inovāciju struktūru trūkums rada zemu pētniecības un attīstības finansējumu, īpaši publiskajā sektorā un finansējuma atšķirības starp reģioniem bremzē pētniecības un attīstības komercializāciju.  Sudraba ekonomika ir trešā lielākā ekonomika pasaulē. Tā rada lielas iespējas publiskajā un privātajā tirgū: prognozēts, ka globālā sudraba ekonomika 2020.gadā sasniegs 15 triljonu USD. OSIRIS projekta mērķis ir palielināt inovāciju aktieru kapacitāti piemērot viedās specializācijas pieejas reģionālajā attīstībā, analizējot jaunas uzņēmējdarbības iespējas, veicinot jaunu produktu un pakalpojumu inovācijas, stiprinot un paplašinot pastāvošos inovāciju "karstos punktus", lai atbilstu pieprasījumam un izmantotu novecojošas sabiedrības izaicinājumus Baltijas jūras reģionā. Projekta konsorcijs veido viedo sudraba struktūru kā inovatīvu sadarbības modeli, lai attīstītu viedo specializāciju un atbilstību tirgus pieprasījumam pēc inovatīviem sudraba produktiem un pakalpojumiem.  Viedās sudraba laboratorijas - unikālas vairāklīmeņu pārvaldības struktūras izmēģinās viedo sudraba struktūru, ieviešot inovāciju programmu, lai atbalstītu inovāciju spēlētājus jaunu sudraba produktu un pakalpojumu izstrādē.  Sudraba finansēšanas mehanisms ir īpašs rīks ar mērķi nodrošināt inovāciju spēlētāju finansiālās vajadzības, īpaši uzņēmumus investīciju tirgū, lai paātrinātu inovāciju komercializāciju. Viedās sudraba laboratorijas tiek izmantotas 5 Baltijas jūras reģiona teritorijās, nodrošint vertikālu un horizontālu sadarbību starp sudraba inovāciju ekosistēmas dalībniekiem, un, lai veicinātu inovāciju radīšanu un tirgu apgūšanu, izmantojot zināšanu resursus. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1.Projekta vadība un administrācija.

2.Reģionālā/nacionālā sudraba ekonomikas profila analīze , starpreģionālā mācīšanās un zināšanu pārnese.

3.Viedās sudraba struktūras izstrāde ar mērķi paaugstināt inovāciju spēlētāju kapacitāti īstenot viedās specializācijas stratēģijas.

4.Viedās sudraba struktūras izmēģināšana un pārbaude.

5.Sudraba finansēšanas mehanisma izmēģināšana un pārbaude.

6.Viedās sudraba struktūras virtuālā darba vide-digitālais sudraba klubs.
Sadarbības partneris:
  • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Publicēts RTU mājas lapā: 04.02.2019.

Universitāte