Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Projekta īsais nosaukums: Studiju programmu projekts
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.2.1.0/18/A/013
RTU Projektu reģistra numurs: 4132
Struktūrvienība: Studiju prorektora dienests
Projekta administrētājs: Studiju prorektora dienests
Finansējošais fonds: ESF, 8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Inga Misiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 1 797 746.74 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju Rīgas Tehniskajā universitātē un stiprināt resursu koplietošanu.  Atbilstoši RTU studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānam projekta īstenošanas laikā plānots  izstrādāt  17 jaunas STEM studiju programmu Eiropas Savienības (ES) valodās un vienu  kopīgu ar LU  doktorantūras studiju programmu,  veikt jauno studiju programmu licencēšanu    un aprobāciju, un esošo 39 studiju programmu slēgšanu līdz 2023.gada 31.martam. Projekts paredz aktualizēt RTU piedāvāto STEM studiju programmu klāstu, modernizējot un ārvalstu studējošajiem padarot pievilcīgas starpdisciplināras STEM studiju programmas. Projekta galvenais mērķis – nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko piedāvā efektīvi pārvaldīta universitāte. 

Studiju programmu izstrādes laikā plānota esošās situācijas izpēte un pasaules pieredzes analīze, tai skaitā līdzīgās studiju programmās ārvalstīs, kā arī  padziļināti tiks izpētīts darba tirgus pieprasījums, organizējot darba devēju aptaujas. Pamatā projekta ietvaros tiks veikta jauno studiju programmu mērķu, uzdevumu un rezultātu formulēšana, programmu īstenošanas apraksta, studiju kursu kartējuma izstrāde un citu dokumentu sagatavošana licencēšanai. Tiks izstrādāti licencējamo studiju programmu studiju kursu apraksti, sagatavoti pašnovērtējuma ziņojumi un ar to saistītie dokumenti, kā arī veikta studiju virzienu akreditācija EQAR aģentūrā. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projektā plānotas šādas galvenās darbības:
- 18 jaunu ES valodās īstenotu studiju programmu, tai skaitā vienas kopīgas doktorantūras studiju programmas izstrāde un licencēšana;
- izstrādāto studiju programmu aprobācija;
- izstrādātām studiju programmām atbilstošo studiju virzienu akreditācija EQAR aģentūrā;
- izstrādāto studiju programmu starptautiskā publicitāte;
- projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kā arī projekta vadība.

Projekta ievaros tiks izstrādātas šādas studiju programmas (klasifikācijas kodi un nosaukumi projekta gaitā var tikt precizēti):
1. 47522 "Adaptronika";
2. 43582 "Būvniecība";
3. 51443 "Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas";
4. 51481 "Datorzinātne un informācijas tehnoloģija";
5. 4754x "Dizains un tehnoloģijas";
6. 42525 "Dzelzceļa transporta inženierija";
7. 47525 "Dzelzceļa transporta inženierija";
8. 42528 "Ķīmijas tehnoloģija";
9. 47528 "Ķīmijas tehnoloģija";
10. 4734x "Loģistika un piegāžu drošība";
11. 42526 "Materiālu inženierija";
12. 47526 "Materiālzinātnes un nanotehnoloģijas";
13. 515xx "Mehānikas inženierija un transports";
14. 43529 "Vides inženierija";
15. 45529 "Vides inženierija";
16. 51529 "Vides inženierija";
17. 47522 "Viedā enerģētika";
18. 42523 "Viedās elektroniskās sistēmas".
Publicēts RTU mājas lapā: 10.06.2019.

Universitāte

_