Projekts

.
.
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas
Projekta īsais nosaukums: Biomasas bezatlikuma tehnoloģiju projekts
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/075
RTU Projektu reģistra numurs: 4126
Struktūrvienība: Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Linda Mežule
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Inga Misiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 636 743.75 Projekta RTU daļas finansējums ir 214 458.79 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros, veicot rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādni, paredzēts veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu Inženierzinātnēs un tehnoloģijās (pēc OECD - 2.7. un 2.8) un izstrādāt efektīvu, videi draudzīgu bezatlikumu tehnoloģiju lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādei, lai ražotu biodegvielu un biogāzi. Tehnoloģijas priekšrocības saistītas ar vairāku inovatīvu risinājumu, piemēram, specifiska enzīmu maisījuma un virsmas aktīvo vielu izmanotošanu ražošanas procesā, kā arī hidrolīzes atlikumu tālāku pārstrādi biogāzē. Mērķa sasniegšanai tiks izvērtēti pieejamie biomasas resursi, laboratorijas apstākļos izstrādāts specifisks enzīmu maisījums, veikta biogāzes ražošanas tehnoloģiskā izpēte un optimizācija, izstrādāti divi tehnoloģiskie prototipi un veiktas sistēmas demonstrācijas aktivitātes. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta specifiskais mērķis ir uz eksperimentālo pētījumu pamata izveidot efektīvu un videi draudzīgu bezatlikumu tehnoloģiju lignocelulozi saturošas biomasas efektīvai pārstrādei, lai ražotu biodegvielu un biogāzi, tādējādi palielinot saražotās enerģijas apjomus, samazinot izmaksas un sekmējot enerģētisko neatkarību. Projekta specifiskā mērķa sasniegšanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes:
1) Specifiska enzīmu produkta (maisījuma) izstrāde, kas vienlaikus/sekojoši nodrošinās biomasā esošās celulozes un hemicelulozes hidrolīzi līdz fermentējamiem cukuriem un atlikušās masas pārstrādi biogāzē (Aktivitāte Nr. 1).
2) Dažādu biomasas resursu novērtēšana, lai noteiktu optimālos hidrolīzes apstākļus un novērtētu izstrādātā enzīmu produkta kvalitāti (Aktivitāte Nr. 2).
3) Anaerobās fermentācijas procesa uzlabošana, papildinot izejmateriālu (lignocelulozi) ar bioloģiskas izcelsmes virsmas aktīvām vielām (VAV), nepārstrādātajiem enzimātiskās hidrolīzes atlikumiem pēc fermentējamo cukuru atdalīšanas (Aktivitātes Nr. 3.1. un 3.2.).
4) Anaerobās fermentācijas robežnosacījumu noteikšana (Aktivitātes Nr. 3.3. un 3.4.)
5) Jaunu tehnoloģiju izstrāde balstoties uz iegūtajiem izpētes datiem (4. aktivitāte: sistēma fermentējamo cukuru ievākšanai. 5. aktivitāte: sistēma digestāta bezatlikumu pārstrādei)
6) Vienotas sistēmas demonstrācijas un publicitātes aktivitātes, zinātnisko rezultātu prezentēšana, lai palielinātu komercializācijas potenciālu (Aktivitātes Nr. 6.1 un 6.2)
Sadarbības partneris:
  • Bio RE SIA
Publicēts RTU mājas lapā: 10.06.2019.

Universitāte