Projekts

.
.
RTU Inovāciju granti studentiem
Projekta nosaukums: RTU Inovāciju granti studentiem
Projekta īsais nosaukums: RTU SIG
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.3/18/A/001
RTU Projektu reģistra numurs: 3912
Struktūrvienība: Dizaina fabrika
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.3. “Inovāciju granti studentiem”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 20.08.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Liene Briede
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 200 000.00, kas tiek finansētas no šādiem ieguldījumu veidiem:
1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – EUR 2 400 000.00;
2) RTU līdzfinansējums – EUR 800 000.00.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir veicināt studentu uzņēmējspējas un inovatīvo domāšanu, nodrošinot tās attīstību caur veiksmīgu sadarbības platformu, kas apvienotu studentus no dažādiem studiju virzieniem, un universitātēm; un īstenotu apmācības starpdisciplinārās komandās, iesaistot mācībspēkus un jaunos pētniekus ar mērķi sagatavot jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādes projektus vai prototipus izvirzītajiem nozares un industrijas izaicinājumiem un nākotnes attīstības prognozēm.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ietvaros tiek īstenotas 8 aktivitātes, kas veicina inovāciju jaunradi, starpdisciplināru darbu internacionālās komandās un/vai darbu pie reāliem izaicinājumiem no industrijas:

- Ideācijas pasākumi veicina jaunu biznesa ideju ģenerēšanu, komandu veidošanos, tīklošanos un jaunu produktu attīstību (t.sk. 24-48 stundu hakatoni, biznesa iespēju festivāls «ICEBREAKERS», koppasākumi, kas ir atvērti visu Latvijas universitāšu interesentiem)
- «DEMOLA Latvija» - aktivitāte, kurā apvienojot dažādu augstskolu studentus, akadēmisko un zinātnisko personālu un nozaru uzņēmumus, tiek izstrādāti inovatīvi risinājumu koncepti uzņēmumu definētām idejām/problēmjautājumiem. Problēmu risināšanai tiek izveidotas starpdisciplināras un starpkulturālas studentu komandas, kurās iesaistīti dažādu jomu jaunie speciālisti, lai jau studiju laikā attīstītu spēju sadarboties ar industrijas pārstāvjiem.
- «Produktu attīstības projekts» - apmācību modulis, kurā studentu komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē, inovāciju un to rezultātu komercializācijā, rada prototipus.
- «Vertikāli integrēts projekts» - aktivitāte, kas apvieno dažādu nozaru studējošos, ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Aktivitātes mērķis ir radīt iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga bakalaura līmenī̄ studējošo darbu projektēšanas un izpētes projektā, kas var būt dala no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba.
- «RTU IdeaLAB» - biznesa pirmsinkubators, kas nodrošina atbalstu jaunām vai esošām RTU studentu biznesa idejām, veicinot jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. Pirmsinkubatorā savas idejas var pieteikt gan viens students, gan komanda, kurā vismaz viens pārstāvis studē RTU.
- Komercializācijas apmācības «Co.Lab» doktorantiem un jaunajiem pētniekiem ar mērķi attīstīt un sekmēt pētniecības un komercdarbības sektoru ciešāku sadarbību, iesaistot jauno zinātnieku – doktorantu pētniecības procesā biznesa līderus, paralēli nodrošinot pētījuma komerciālā rakstura izvērtējamu un jaunā zinātnieka uzņēmējspējas un inovatīvās domāšanas veicināšanu.
- «Industriālais doktors» - promocijas darba pētījuma izstrāde, ievērojot uzņēmuma intereses un vajadzības. Aktivitātes mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jaunajiem zinātniekiem, kuri izstrādā promocijas darbu par uzņēmuma attīstībai noderīgu tēmu un kuru zinātniskās izstrādes ir nepieciešamas attiecīgā uzņēmuma attīstībai.
- Universitāšu inkubators - sadarbībā ar Latvijas Universitāti veidots biznesa inkubators ar mērķi veicināt zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstību un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu dibināšanu.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
  • RTU Attīstības fonds
  • SIA "Green Industry Innovation Center"
Publicēts RTU mājas lapā: 08.11.2019.

Universitāte

_