Projekts

.
.
Inovatīvo biomedicīnisko ierīču komercializācijas metodoloģija un ražošanas finansēšanas modeļa izvērtēšana
Projekta nosaukums: Inovatīvo biomedicīnisko ierīču komercializācijas metodoloģija un ražošanas finansēšanas modeļa izvērtēšana
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/343
RTU Projektu reģistra numurs: 3845
Struktūrvienība: Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Nataļja Lāce
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Nadežda Semjonova

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta kā jaunā zinātnieka prasmes, pilnveidot pētniecības kompetences un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem u.c. resursiem. Projekts tiešā mērā ietekmēs cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu RTU.

Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt biomedicīnas ierīcēm komercializācijas metodoloģiju, kas būs piemērota maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), īpašu uzmanību pievēršot finansēšanas modeļa izstrādei.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Pašreizējā stāvokļa un attīstības tendenču novērtējums MD nozarē
2. Plānota modeļa izstrāde jauno MD projektu novērtēšanai
3. Inovatīvo MDI produktu komercializācijai nepieciešamo materiālo, cilvēku un finanšu resursu novērtēšanas metodoloģijas izstrāde
Publicēts RTU mājas lapā: 01.01.2019.

Universitāte

_