Projekts

.
.
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna
Projekta nosaukums: Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna
Projekta īsais nosaukums: EETC
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2018-1-LV01-KA203-046974
RTU Projektu reģistra numurs: 3802/2018
Struktūrvienība: Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Modris Ozoliņš
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 249 503.00 EUR, neietverot partneru pašu līdzfinansējumu.
Projekta kopsavilkums:

Lielākā daļa uzņēmējdarbības mācību kursu pamatā ir fokusēti uz vietējiem apstākļiem un tiek piedāvāti biznesa un ekonomikas mācību programmās. Pieprasījums pēc uzņēmējdarbības mācību kursiem  pieaug STEM industrijās. Esošie kursi piedāvā monodisciplināras mācības menedžmentā un tie nav vērsti uz jaunu darba un starptautiskā biznesa tirgos pieprasītu prasmju un kompeteņču attīstību. Rezultātā studentu ideju un uzņēmības pāreja uz biznesu ir nepietiekama.

Savukārt starpdisciplināra uzņēmējdarbības mācību metodika (TETM), ko piedāvā šis projekts:
-koncentrējas uz uzņēmējdarbības prasmju (nevis menedžmenta prasmju) attīstību, lai radītu darba devējus nevis darba ņēmējus, 
-mācību process ir organizēts kā darbs grupās, tādējādi studentiem apgūstos komandas veidošanas, komandas dinamikas, organizāciju uzvedības un līderības prasmes reāli tās pielietojot,
- mācību process ir veidots tā, lai nodrošinātu sadarbību starp dažādu studiju virzienu studentiem, īpaši attiecībā uz sadarbību starp studentiem no STEM, apvienojot viņu darbu ar citu studentu (piemēram menedžmenta) darbu;
- studentiem ir iespēja sadarboties starptautiski, strādājot starptautiskās darba grupās gan projekta laikā, gan pēc tā;
- TETM ir cieši saistīta ar biznesa vidi un ir balstīta uz uzņēmēju viedokļiem attiecībā uz mācību saturu un darba tirgū nepieciešamajām prasmēm;
-TETM lielā mērā ietver praktisku mācīšanos.

Galvenais projekta mērķis ir plašāk izmantot starpdisciplināras studentu un mācībspēku uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanas labo praksi:
- nosakot pašreizējo ES un plašāku darba tirgu pieprasījumu pēc jaunām prasmēm;
-attīstot ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp galvenajiem projekta partneriem-augstākās izglītības institūcijām (konsorciju) un asociētajiem partneriem;
- izveidojot savstarpēji saistītus ar uzņēmējdarbības mācībām saistītus procesus, lai radītu atbilstošu TETM konsorcija studentiem.

Mērķa grupas:
tiešā mērķa grupa-universitātes, mācībspēki, studenti un asociētie partneri (biznesa organizācijas un asociācijas, biznesa inkubatori, innovāciju centri, startapu akseleratori, universitāšu organizācijas), kas piedalās projektā. Netiešā mērķa grupa (labuma guvēji)-mācībspēki, augstākās izglītības institūcijas, biznesa inkubatori, innovāciju centri, startapu akseleratori, universitāšu organizācijas, biznesa organizācijas, uzņēmumi, arodbiedrības, pētniecības institūcijas, studentu uzņēmējdarbības grupas, absolventu asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas, politikas veidotāji.


Projektam ir šādi specifiskie mērķi:
-tīkla un e-platformas izstrāde lai apvienotu visas ieinteresētās puses, radītu dažādas pieredzes apmaiņas iespējas, kopēju sadarbībuun pievienoto vērtību visām ieinteresētajām pusēm projekta laikā un arī pēc projekta beigām. Ir nepieciešams vienots, pieejams, zināms tīkls/e-platforma lai veicinātu un uzturētu saziņu un iesaisti starptautiskas uzņēmējdarbības ekosistēmas radīšanai, kas veidojas no studentu uzņēmējdarbības apvienībām, ar uzņēmējdarbību saistītām universitātēm un industriju;
-pētniecība, pieredzes apmaiņa un labās prakses apkopošanas TETM konsorcija ietvaros. Šobrīd ir ierobežotas iespējas starptautiski apmainīties ar mācību pieredzi, apkopot un analizēt labāko praksi un mācību metodiku;
-atbilstošas un papildinātas ES pielietojamas TETM izstrāde, ieviešana, aprobācija un uzlabošana īpaši STEM. Nepieciešama praktiski orientēta TETM, kas fokusējas uz jaunu darba un starptautiskos biznesa tirgos nepieciešamu prasmju un kompeteņču attīstīšanu;
-starptautiska uz uzņēmējdarbību orientētu universitāšu tīkla izveidošana, lai sekmētu projekta aktivitāšu izplatīšanu, atzīšanu un plašāku pielietošanu ES projekta laikā un pēc projekta. Nepieciešams izveidot starptautisku, ilgtspējīgu, paplašināmu uzņēmējdarbības ekosistēmu, radot ciešu sadarbību starp izglītības, zinātnes un biznesa jomām, veicinot nodarbinātību un innovācijas;
-ilgtspējīgas un paplašināmas starptautiskas studentu uzņēmējdarbības apvienības izveidošana, ko radīs TETM absolventi un projekta konsorcija studentu organizācijas. Studentiem nepieciešama innovatīvu, starpdisciplināra un starptautiska pieredze, lai radītu labāku priekšstatu par dažādām biznesa kultūrām un iespējām.

Starptautiskā sadarbība nodrošinās iespēju apmainīties ar dažādu universitāšu pieredzi, radīt ilgtspējīgu un atbilstošu TETM uzņēmējdarbības prasmju attīstībai visās industrijās, īpaši STEM, un izveidot ilgstspējīgu starptautisku uzņēmējdarbības ekosistēmu. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
O1. Starpdisciplināras uzņēmējdarbības mācību e-platformas izveide.
O2. Starpdisciplināras uzņēmējdarbības mācību pētījums.
O3. Starpdisciplināras uzņēmējdarbības mācību metodoloģijas izstrāde un rokasgrāmatas izdošana.
C1.,C2. Īstermiņa personāla mācības.
TETM testēšana partneru universitātēs divu semestru laikā.
C3. Intensīvas mācību programmas augstākās izglītības studentiem un mācībspēkiem.
E1, E2, E3, E4. Vietējas mini-konferences katrā konsorcija partnera valstī.
Projekta vadība, ietverot uzsākšanas sanāksmi, projekta sanāksmes un noslēguma sanāksmi.
Sadarbības partneris:
  • Anglia Ruskin Universitāte
  • Roterdamas Lietišķo zinātņu augstskola
  • Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu augstskola
Publicēts RTU mājas lapā: 10.12.2018.

Universitāte

_