Projekts

.
.
Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem un droniem
Projekta nosaukums: Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem un droniem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/334
RTU Projektu reģistra numurs: 3785
Struktūrvienība: Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Agris Ņikitenko
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Andrejs Zujevs

Pēcdoktorantūras pieteikuma zinātniskais mērķis ir izpētīt jaunākos/pēdējos vizuālā odometrijas (VO) algoritmus, kas domāti notikumos sakņotām kamerām, pielietojot tos dažāda tipa lauksaimniecības vidēs, ar mērķi noteikt mobilā robota/drona pašreizējo pozīciju un aprēķināt scēnas dziļuma karti.

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Pētījuma pieteikums veicinās jaunā zinātnieka karjeras uzsākšanu RTU, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu un attīstību, t.sk. pētījuma rezultātu disemināciju pasaules līmeņa zinātniskajos rakstu krājumos un pieredzes/zināšanu iegūšanu mobilitātes aktivitāšu ietvaros. Tas kopumā veicinās profesionālo izaugsmi un rezultātā jaunais zinātnieks veicinās konkurētspējīgu pētījumu īstenošanu RTU, piedaloties ES pētījumu programmās. Pētījuma rezultātā tiks iesākts jauns perspektīvs zinātniskais virziens Latvijas mērogā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Iegūt datus dažāda veida lauksaimniecības vidēm sagatavot vizuālās odometrijas algoritmu aprobācijas un izstrādes vidi, programmatūras bibliotēkas, sagatavot datu simulācijas vidi. Izstrādāt programmatūras un aparatūras risinājumu datu iegūšanai, izmantojot robota mobilo platformu un dronu. Iegūt datu kopu no dažādām lauksaimniecības vidēm atbilstoši datu iegūšanas scenārijiem.
Sagatavot zinātnisko publikāciju par jauno datu kopu un tās iegūšanas procesu. Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt mobilitātes un tīklošanas braucienu uz vadošu zinātnes institūciju, kas specializējas uz notikumos sakņotām kamerām. Aktivitātes ietvaros arī paredzēts piedalīties divās zinātniskajās konferencēs atbilstoši pētījuma tēmai, kā arī piedalīties vienā sabiedrības informēšanas pasākumā.
2. Jaunāko/pēdējo vizuālās odometrijas algoritmu analīze un novērtējums lauksaimniecības kontekstā jaunāko/pēdējo vizuālās odometrijas algoritmu novērtēšana, izmantojot jauno datu kopu, algoritmu ātrdarbības novērtējums uz mazjaudīgām skaitļošanas ierīcēm. Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt mobilitātes un tīklošanas braucienu uz vadošu zinātnes institūciju, kas specializējas uz notikumos sakņotām kamerām. Aktivitātes ietvaros arī paredzēts piedalīties divās zinātniskajās konferencēs atbilstoši pētījuma tēmai, kā arī piedalīties vienā sabiedrības informēšanas pasākumā.
3. Ieteikumu un/vai uzlabojumu izstrāde vizuālās odometrijas algoritmiem lauksaimniecības kontekstā ieteikumu un/vai uzlabojumu izstrāde vizuālās odometrijas algoritmiem un to pielietojumam lauksaimniecības vidē. Ieteikumu un/vai uzlabojumu izstrāde robotu mobilās platformas un/vai drona izmantošanai lauksaimniecības vidē. Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt mobilitātes un tīklošanas braucienu uz vadošu zinātnes institūciju, kas specializējas uz notikumos sakņotām kamerām. Aktivitātes ietvaros arī paredzēts piedalīties divās zinātniskajās konferencēs atbilstoši pētījuma tēmai, kā arī piedalīties vienā sabiedrības informēšanas pasākumā.
4. Identificēt/noteikt potenciālus notikumos sakņotas kameras pielietojuma veidus lauksaimniecības aktivitātēs tiks identificēti jauni notikumos sakņotu kameru pielietojuma veidi, kā rezultātā palielināsies produktu kvalitāte un mazināsies ar lauksaimniecības produktu ražošanu saistītie riski. Aktivitātes ietvaros arī paredzēts piedalīties divās zinātniskajās konferencēs atbilstoši pētījuma tēmai, kā arī piedalīties vienā sabiedrības informēšanas pasākumā.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.11.2018.

Universitāte

_