Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.2.3.0/18/A/012
RTU Projektu reģistra numurs: 3783/2018
Struktūrvienība: Attīstības prorektora dienests
Finansējošais fonds: ESF, 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Sociālais fonds
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Dace Paule
Projekta kopējais finansējums:
Projektu paredzēts īstenot 48 mēnešus no 2018.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim, un tā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 3 283 436.27 (tai skaitā ESF finansējums – EUR 2 790 920,83 un valsts budžeta finansējums – EUR 492 515,44).
Projekta saturiskā vadītāja Projektu un attīstības departamenta direktore Dace Paule
Projekta administratore Kristīne Vjakse
Projekta koordinatore Marija Nikipelova
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir pilnveidot studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku RTU pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā kā viena no izaugsmes prioritātēm ir izvirzīta moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina tautsaimniecības transformāciju un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos. RTU kā vienai no lielākajām Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šīs prioritātes attīstības veicināšanā. .Jau vairākus gadus RTU īsteno pārmaiņas, kuru mērķis ir nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību. RTU vīzija līdz 2020.gadam ir kļūt par Baltijas valstu vadošo zinātnes un inovāciju universitāti. Lai īstenotu šo uzstādījumu, RTU stratēģija un attīstības programma ir balstīta uz 3 universitātes galvenajiem mērķiem- kvalitatīvs studiju process, izcila pētniecība, kā arī ilgtspējīgas inovācijas un komercializācijas aktivitātes- un to caurvij 6 būtiskākās universitātes prioritātes– internacionalizācija, starpdiciplinaritāte, digitalizācija, organizatoriskā, finanšu, kā arī infrastruktūras efektivitāte. 

Lai īstenotu ESF līdzfinansēto projektu “Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība”, RTU Attīstības prorektora vadībā tika izstrādāta Darba programma. Darba programma ir izstrādāta stratēģiskā partnerībā ar galvenajām iesaistītajām pusēm. Darba programma nosaka mērķus, tiem atbilstošos uzdevumus un aktivitātes, kā arī sasniedzamos rezultātus, lai uzlabotu studiju kvalitāti un realizētu efektīvu pārvaldību, ņemot vērā ārējo izvērtējumu rekomendācijas , jau iesāktās RTU pārmaiņu iestrādnes, attīstības projektus, kā arī RTU stratēģijā un Attīstības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. Ziņojumos apkopotās informācijas analīze palīdzēja saprast, kādās jomās universitāte jau ir īstenojusi labo praksi un kurās jāveic papildu pasākumi. 
Apzinoties to, ka ir iespējamas izmaiņas, kas veicamas studiju procesa kvalitātes un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, RTU, ņemot vērā SAM 8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās MK noteikumu kontekstā, projektā ir izvirzījusi attīstības uzdevumus, kas ietver: 
- esošo studiju programmu, tai skaitā STEM, satura pilnveidi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām; 
- augstākās izglītības institūcijas organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidi; 
- augstākās izglītības institūcijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi; 
- e-risinājumu izstrādi, pilnveidi un ieviešanu; 
- augstākās izglītības institūcijas vadības personāla kompetenču pilnveidi. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
. Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes:
1. Projekta vadība un īstenošana
2. Digitālie risinājumi
2.1. RTU pārvaldības e- risinājuma izstrāde
2.2. RTU Stratēģiskās pārvaldības sistēmas (SPS) modernizācija
2.3. IT drošības un datu aizsardzības pasākumu komplekss
2.4. Dokumentu pārvaldības sistēmas modernizācija
2.5. RTU vienotā projektu reģistra attīstība
2.6. Virtuālās mācību vides audiovizuālo mācību līdzekļu veidošana.
2.7. Distances apmācības platformas pielāgošana RTU vajadzībām
2.8. Studiju analītikas risinājums
2.9. Studentu pieteikumu, sūdzību un ierosinājumu pieņemšanas un apstrādes e-risinājuma izstrāde un ieviešana
2.10. RTU akadēmiskā personāla CV datu ievades un integrācijas rīka izveide
2.11. Digitālā pēda
2.12. E-koplietošanas risinājums ar RSU un LU akadēmiskās integritātes jomā
3. Sadarbība ar nozarēm
3.1. Attīstības tendenču modelēšana sadarbībā ar nozarēm
3.2. Kompetencēs balstītu studiju attīstība
3.3. Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai.
3.4. Konferences sadarbībā ar nozarēm
3.5. Diskusijas ar nozarēm par organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidi.
4. Struktūra, procesi, kvalitāte
4.1. Akadēmiskā godīguma veidošana - plaģiātisma kontroles nodrošināšana
4.2. EFQM Izcilības modeļa principu ieviešana RTU
4.3. Zināšanu vadības centra (ZVC) izveide
4.4. Funkciju audits
4.5. Starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer- review)
5. Resursu efektivitāte
5.1. Koplietošanas resursu optimizācija.
5.2. RTU resursu vadības sistēmas pilnveide.
6. Talantu, līderu attīstība
6.1. Akadēmiskā personāla karjeras ceļa kartes izveide
6.2. Mācību plāna īstenošana
7. Informācijas un publicitātes pasākumi
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 15.04.2020.

Universitāte

_