Projekts

.
.
Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos
Projekta nosaukums: Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/328
RTU Projektu reģistra numurs: 3747
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Zaķis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 133 805.88 EUR
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Aleksandrs Suzdaļenko

Pētniecības pieteikuma mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajā institūcijā, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošana un kvalificētu speciālistu skaita pieaugums. Tā ietvaros tiks pētīti spēka elektronikas pārveidotāju bezstrāvas controles vadības metodes. Šis paņēmiens strāvas vadībai var paaugstināt pārveidotāju efektivitāti un/vai mazināt materiālu izmantošanu. Pētījums atbilst viedās specializācijas stratēģijas 3. jomai ( Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas) un 4. jomai - viedā enerģētika.

Pētījuma projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt strāvas bezsensora vadības (SBV) metodi ar dažādiem spēka elektronikas pārveidotāju tipiem un topoloģijām, demonstrējot priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem strāvas vadības paņēmieniem, izvērtējot vadības sistēmas statiskās un dinamiskās īpašības, elektromagnētiskās savietojamības problēmas un piedāvātas metodes izdevīgumu pārveidotāju izbūvē.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Strāvas bezsensora vadības (SBV) teorētiskā izpēte
Populārāko AC/DC, DC/DC spēka elektronikas pārveidotāju matemātisko modeļu definēšana un SBV izmantošanas principu apraksts, izmantojot viena slēdža modeli. SBV pielietošanas vadlīnijās tikas apraskstītas teorijas pielitošana dažādiem tīkla apstākļiem un dažādiem slodzes tipiem. SBV veiktspējas stabilitātes pētījums nosakot parazitisko ķēžu elementu un komponenšu nominālo novirzi pārveidotāja ekspuatācijas temperatūras diapazonā.
Stacionārā stāvokļa simulācija un slēgtā cikla vadības analīze.
2. SBV eksperimentālā izpēte
Universālā spēka elektronikas pārveidotāja izstrāde vadības algoritmu eksperimentālai pārbaudei. Tiek plānoti gan tradicionālo vadības algoritmu (ar strāvas sensoru) un piedāvāto bezsensoru strāvas vadības metožu eksperimenti. Strāvas vadības metožu veiktspējas salīdzinājums, ko izmanto populārām maiņstrāvas / līdzstrāvas un līdzstrāvas / līdzstrāvas pārveidotāju spēka shēmām pie dažādiem tīkla apstākļiem. LCL filtra izmantošanas apraksts.
3. Pētījuma rezultātu apkopojums un patenta pieteikuma iesniegšana
Reversīvā taisngrieža prototipa izstrāde izmantojot SBV metodi un lieluma un/vai efektivitātes optimizācijas apraksts. Iesniegt patenta pieteikumu par SBV metodes pielietošanas aspektiem. Pilnais projekta rezultātu apraksts ar konkrētiem piemēriem par SBV metodes pielietošnu populāros maiņstrāvas / līdzstrāvas un līdzstrāvas / līdzstrāvas pārveidotājos.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.10.2018.

Universitāte

_