Projekts

.
.
Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm
Projekta nosaukums: Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm
Projekta īsais nosaukums: SARA
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 18-00-A-01612-000004
RTU Projektu reģistra numurs: 3708
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam, 16.12. " Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai"
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Lauku Atbalsta dienests
Projekta zinātniskais vadītājs: Nadežda Kuņicina
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Anatolijs Zabašta
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 421 082.330 EUR, bet projekta RTU daļas finansējums ir 103 520.700 EUR, t.sk. RTU līdzfinansējums 11 502.310 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest praksē intraruminālu ilgas darbības sistēmu un metodi spurekļa parametru monitoringam, lai paildzinātu augstražīgo slaucamo govju mūžu, palielinātu izslaukumu, savlaicīgi konstatētu nevēlamās spurekļa parametru pārmaiņas un veiktu pasākumus subakūtai spurekļa acidozes (SARA) novēršanai. Izstrādāta sistēma palielinās lopkopības nozares ražīgumu, samazinās lopkopju saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabos dzīvnieku uzturēšanas apstākļus.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
LU, LLU un RTU kopā sadarbojās aktivitātēs projekta sākuma fāzē:
• Pasaules labāko risinājumu analīze un kritiskā izvērtēšana
• Spurekļa pH, temperatūras un citu parametru monitorings, SARA diagnosticēšanas sistēmas arhitektūras izstrāde govīm
LUASI(Atomfizikas un Spektroskopijas institūts) atbild par:
• Izstrādā pH metrijas zondi. Pārbauda gan Au-nanodotu sistēmu, gan krāsmaiņas kristālus un izvēlas piemērotāko. Izstrādā izgatavošanas tehnoloģiju. • Izstrādā elektronikas pamatbloku shemotehniku, topoloģiju, iespiedplates, tās ieregulē, atkļūdo un pavairo projektam vajadzīgajā skaitā, iesēdina korpusā. •
Izstrādā visu programmnodrošinājumu, darbstacijas galā un lokālā mikroprocesora galā. • Izstrādā, pielāgo un testē raidītāju tehnoloģijas
RTU-IEEI atbild par:
• Autonoma elektroapgādes sistēmas un bezvadu uzlādes ierīces izstrāde un aprobācija •
Ierīces pilnveidošana saskaņā ar validācijas testu datiem Jelgavas LLU – VF atbild par: • Izmēģina radītās ierīces vispirms govju kautķermeņu spureklī sertificētā kautuvē, pēc tam dzīvu govju spurekļos in-vivo, līdz iegūta apmierinoša statistika par ierīces iedarbīgumu, nekaitīgumu, drošību un datu ticamību. Divas zemnieku saimniecības • Izmēģina bolusu savās fermās, ziņo par problēmām, sniedz rekomendācijas par tehnisko parametru uzlabošanu, veic statistiku par ierīču darbību ražošanas apstākļos.

LOSP ir atbildīgs par rezultātu komunikāciju un izplatīšanu: • Semināru organizēšana lauksaimniekiem, potenciāliem ražotājiem, zinātniekiem u t.t. • Posteru pasūtīšana un izgatavošana • Projekta identifikācijas materiālu pasūtīšana • Web mājas lapas un sociālo mediju izmantošan a • Preses relīzes un preses konferences organizēšana

• RTU-IEEI atbild par: Projekta kopējo vadību, vadības grupas sapulču organizēšanu, darba plāna izpildes sekošanu. • Projekta finanšu vadība, atskaišu sagatavošana, maksājuma pieprasījuma sagatavošana/ iesniegšana.
Publicēts RTU mājas lapā: 30.11.2018.

Universitāte

_