Projekts

.
.
Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.5./18.I/008
RTU Projektu reģistra numurs: 3664/2018
Struktūrvienība: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sandra Eldmane
Projekta kopējais finansējums:
883 900 EUR, no kuras 751 315 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 132 585 EUR ir valsts budžeta līdzekļi. Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai ir paredzēti 100 000 EUR, no kuras 85 000 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 15 000 EUR ir valsts budžeta līdzekļi.
Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir veicināt RTU bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskās pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, tai skaitā sniedzot atbalstu Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai.
Sagaidāmais rezultāts:
• Nodrošināta 80 Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana;
• Nodrošināta CERN Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna realizācija;
• Nodrošināta RTU projekta īstenošana;
• Nodrošināta dalība 6 tīklošanās, mācību un mobilitātes, partnerības biržu un informācijas dienu pasākumos;
• Nodrošināta dalība 94 starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks nodrošināta 80 Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana. Lai nodrošinātu šo projektu sagatavošanu un RTU zinātniskā personāla iesaistīšanos starptautiskā zinātniskā telpā, projekta ietvaros ir plānots piedalīties 6 tīklošanās, mācību un mobilitātes, partnerības biržu un informācijas dienu pasākumos, un piedalīties 94 starptautiskās konferencēs.
Projekta ietvaros tiks nodrošināta Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošana.
Publicēts RTU mājas lapā: 02.07.2018.

Universitāte

_