Projekts

.
.
Centrālbaltijas valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Centrālbaltijas valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana
Projekta īsais nosaukums: UniLog
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: CB743
RTU Projektu reģistra numurs: 3633/2018
Struktūrvienība: Liepājas filiāle
Projekta administrētājs: Liepājas filiāle
Finansējošais fonds: Interreg Central Baltic
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Karaliskais tehnoloģiju institūts
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais budžets visiem projekta partneriem ir 474 274.99 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir starptautiskā sadarbībā attīstīt augstskolas līmeņa profesionālo loģistikas izglītību, lai piedāvātā izglītība un absolventu iemaņas un kompetences labāk atbilstu šībrīža un nākotnes centrālās Baltijas biznesa un kopējā darba tirgus prasībām. Dažādi pētījumi ir skaidri parādījuši, ka centrālās Baltijas valstīs visos organizāciju līmeņos trūkst izglītoti loģistikas darbinieki. Šī projekta ietvaros sadarbībā starp Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas universitāšu, kas piedāvā studijas loģistikas jomā, pārstāvjiem tiks nodrošināta šī nepieciešamā kompetenču attīstība. 

Projekta pamats ir tirgus vajadzības, šībrīža u nākotnes loģistikas iemaņas un kompetences, kas nepieciešamas dažādu loģistikas darba pienākumu izpildē, saskaņā ar centrālās Baltijas uzņēmumu redzējumu. Šīs vajadzības tiks salīdzinātas ar pašreiz piedāvāto augstskolu līmeņa profesionālo loģistikas izglītību centrālās Baltijas reģionā, lai noteiktu gan mācību satura, gan mācīšanas metožu jomas, kas jāaktualizē un jāuzlabo. Rezultātā projekta partneri strādās ar tām attīstības vajadzībām, kas pašlaik rodas un starptautiskā sadarbībā ar starptautiskām studiju grupām izstrādās un īstenos kopēju studiju piedāvājumu (18 bakalaura un 15 maģistra). 

Projekta rezultātā, pamatojoties uz tirgus/centrālās Baltijas uzņēmumu vajadzībām tiks attīstīta loģistikas izglītības kvalitāte, lielākam darbinieku skaitam būs iemaņas un kompetences, kas nepieciešamas darba tirgum-augstāka darba ražīguma darbiniekiem uzņēmumiem.  Papildus-kopīgā studiju procesā tiks veicināta augstāka centrālās Baltijas darba tirgus integrācija un nākotnē augstāka darbaspēka mobilitāte. Rezultātā tas samazinās sociālo atstumtību un kopumā plaukstošāku un konkurētspējīgāku centrālās Baltijas reģionu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Tirgus pieprasījuma un šībrīža loģistikas izglītības piedāvājuma salīdzinājums.

Kopīga mācību piedāvājuma/mācību programmas izstrāde.

Studiju piedāvājuma pilotprojekta plānošana un īstenošana.

Projekta vadība.

Komunikācija.
Sadarbības partneris:
  • Karaliskais tehnoloģiju institūts
  • Lahti Tehniskā universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 14.06.2018.

Universitāte

_