Projekts

.
.
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem
Projekta nosaukums: Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/049
RTU Projektu reģistra numurs: 3533
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Ločs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Inga Jurgelāne

Zinātniskā pētījuma mērķis ir ir izstrādāt efektīvus un videi draudzīgus adsorbcijas materiālus ar salīdzinoši zemām izmaksām un laboratorijas izmēra prototipu ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Paraugu sagatavošana un smago metālu adsorbcija
Apraksts: Aktivitātē paredzēti šādi posmi: 1)Šungīta un šungīta/HAp paraugu sagatavošana un fizikālķīmisko īpašību noteikšana. 2)AC/HAp and AC/HAp/māli paraugu sagatavošana un fizikālķīmisko īpašību noteikšana. 3)Smago metālu adsorbcijas kinētikas pētījumi statiskā režīmā – mainīgo parametru (metālu jonu koncentrācija un savstarpējā mijiedarbība, pH, sorbcijas laiks, adsorbcijas materiāla daudzums) ietekme uz adsorbcijas procesu. adsorbcijas kinētika un izotermas. 4)Adsorbcijas izotermu iegūšana. 5)Iegūto rezultātu izvērtēšana un paraugu atlase turpmākiem pētījumiem.

2. Smago metālu adsorbcija dinamiskos apstākļos
Apraksts: Šajā aktivitātē ir paredzēts atlasīt paraugus ar vislabākajiem adsorbcijas rezultātiem dinamiskā režīmā, kā arī ar vislielāko efektīvas adsorbcijas ciklu skaitu. Plānotie uzdevumi: 1)Adsorbcijas kolonu pagatavošana. 2)Konkrētu smago metālu adsorbcijas pētījumi, nemot vērā šādus mainīgos parametrus – plūsmas ātrums, smago metālu koncentrācija un kombinācijas. 3)Efektīvu adsorbcijas ciklu noteikšana. 4)Paraugu fizikālķīmisko īpašību raksturošana un salīdzināšana pirms un pēc efektīvo adsorbcijas ciklu noteikšanas. 5)Iegūto rezultātu izvērtēšana un paraugu atlase turpmākiem pētījumiem.

3. Paraugu reģenerācija un adsorbēto smago metālu atgūšana
Apraksts: Ir svarīgi izstrādāt optimālu reģenerācijas procesu izvēlētajiem paraugiem, jo tas būt viens no noteicošajiem faktoriem izvēloties visefektīvāko adsorbcijas sistēmu (paraugs un adsorbcijas parametri). Plānotie uzdevumi: 1)Pētīt paraugu iespējamo reģenerāciju, izmantojot skābes, sārmus un sāļus. 2)Pētīt un novērtēt reģenerāciju ietekmējošos parametrus. 3)Atgūt smagos metālus. 4)Noteikt un salīdzināt paraugu fizikālķīmiskās īpašības pirms un pēc reģenerācijas. 5)Noteikt smago metālu adsorbcijas kapacitāti dinamiskos apstākļos pēc paraugu reģenerācijas. 6)Izvērtēt iegūtos rezultātus un izvēlēties visefektīvāko paraugu.

4. Laboratorijas izmēra prototipa izveide ūdens attīrīšanai
Apraksts: Šīs aktitivātes galvenais mērķis ir izveidot laboratorijas izmēra ūdens attīrīšanas prototipu. Uzdevumi: 1)Izveidot tehnoloģisku shēmu. 2)Izveidot laboratorijas izmēra prototipu. 3)Izstrādātās metodes un prototipa validācija.
Sadarbības partneris:
  • Tallinas Tehnoloģiju universitāte
  • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Publicēts RTU mājas lapā: 01.11.2018.

Universitāte