Projekts

.
.
Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm
Projekta nosaukums: Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2017-1-EE01-KA203-034905
RTU Projektu reģistra numurs: 3429
Struktūrvienība: Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Atis Kapenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. maksājums:
Sākotnējais avanss EUR 19 672,00 EUR, t.i., 40% no Erasmus + ieguldījuma, ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pēc Partnera parakstītā līguma saņemšanas.
Otrais maksājums, kas veido līdz 40% no aplēstās Erasmus + dotācijas iemaksas, tiek nodots partnerim, ja vismaz 70% no pirmās daļas ir izmantoti projekta attiecināmajām darbībām un izmaksām pēc Partnera starpposma progresa ziņojuma saņemšanas par projekta īstenošanu, finanšu pārskata ar pievienotajām tabulām un dokumentiem un pieprasījumu samaksāt otru priekšfinansējumu. Saņēmējs pārskaitīs otro daļu ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pēc otrās daļas saņemšanas no Nacionālās aģentūras.

Nobeiguma maksājums

Līdzsvars 60 dienu laikā no valsts aģentūras galīgā projekta ziņojuma apstiprināšanas. Atlikušais maksājums atlīdzina vai sedz atlikušo attaisnoto izmaksu daļu, kas saņēmējiem radušies projekta īstenošanai. Saņēmējs patur tiesības ieturēt atlikumu un pieprasīt atmaksāt jau samaksātās summas, ja pārskats ir iesniegts pēc šī līguma 9. pantā minētajiem termiņiem, t.i., 2020. gada 30. septembrim.

projekts saņēmis ES vai citu ārējo finansējumu
Projekta kopsavilkums:

Projekts veicina 21.gadsimta prasmju attīstību 21. gadsimta partnerībā (www.p21.org). Ir identificētas trīs galvenās attīstības jomas: 1) dzīves un karjeras prasmes; 2) mācīšanās un inovācijas prasmes; 3) informācijas, plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju prasmes. Tās ir definēti kā transversālās kompetences, kas uzlabo mācību sasniegumu nodrošināšanu, tostarp mūžizglītībā. Lai arī visas šīs pamatprasmes tiek izstrādātas maģistra studiju programmā, kas izstrādāta MA-EduTech projektā, galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijas, mediju un tehnoloģiju prasmēm inovāciju atbalstīšanā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta konsorcijs attīstīs un apvienos jauno dalībvalstu jaunrades apvienoto mācību programmu. Programmas mērķis ir nodrošināt izglītotājam prasmes, kas ļautu atrisināt problēmas radoši mācīt un rosināt savus studentus virzīties uz inovāciju attīstību, izmantojot digitālus risinājumus. Sadarbību veido divas augstskolas (Tartu Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte), kas specializējas izglītības tehnoloģijās un viena augstskola (Utrehtas Universitāte - Nīderlande), kas specializējas jaukta tipa un uz problēmām balstītās mācībās.
Sadarbības partneris:
  • Tartu Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 28.05.2019.

Universitāte

_