Projekts

.
.
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Projekta nosaukums: Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Projekta īsais nosaukums: IMPRESS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA
RTU Projektu reģistra numurs: 3363
Struktūrvienība: Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centrs
Projekta administrētājs: Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centrs
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: GAIA-ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LAS TECNOLOGIAS ELECTRONICAS Y DE LA INFORMACION DEL PAIS VASCO
Projekta zinātniskais vadītājs: Inga Lapiņa
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Jānis Mazais
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 55 277.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Stress darba vietā ir būtisks faktors, kas ietekmē strādājošo garīgo un fizisko veselību, kā rezultātā saīsinās strādājošo darba spējas un darba mūža ilgums. Stresa cēloņi ir lielā mērā atkaarīgi no dažādiem ar darba vidi saistītiem faktoriem: vadības stila, organizāciju struktūras, dzīves-darba līdzsvara, demogrāfiskām pārmaiņām, darbinieku mainīguma, nekvalificēto un kvalificēto darbinieku apmācības, informācijas pārslodzes u.c.

IMPRESS projekts atbilst Eiropas politikas mērķiem inovāciju veicināšanā augstākajā izglītībā, uzņēmējdarbībā un plašākā sociāli ekonomiskajā vidē, ņemot vērā jaunu mācību un mācību metožu un materiālu izstrādi un ieviešanu, šajā gadījumā arī problēmu risinājumu izstrādi par stresa samazināšanu darb vietā un šo procesu inovācijām. Projektā darbs tiks vērsts arī uz to, lai izveidotu transversālas prasmes, risinot organizatoriskās problēmas augstākās izglītības programmās, kas izstrādātas sadarbībā ar uzņēmumiem, apsverot izglītības moduļu izveidi un pamatojoties uz nozares pieredzi. Tas nodrošinās nozarē strādājošiem profesionāļiem nepieciešamās zināšanas un prasmes lai risinātu ar darbu saistītās stresa problēmas, kas rodas nepārtraukti mainīgā darba vidē.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta izpildes laikā tiks izstrādātas desmit darba paketes:
WP1-IMPRESS IZSTRĀDES PAMATNOSTĀDNES,
WP2 - PROJEKTA VADĪBA,
WP3 - STRESA FAKTORU APTAUJA UN ORGANIZĀCIJU STESA VĒRTĒŠANAS PROTOTIPA IZSTRĀDE,
WP4 - IMPRESS STRESA VADĪBAS METODOLOGIJA,
WP5 - IMPRESS APMĀCĪBU TRENIŅA PAKETE,
WP6 - IMPRESS BETA PĀRBAUDE UN UZLABOŠANA, WP7 - KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA,
WP8 - IMPRESS PILOTPROJEKTS UN SITUĀCIJU IZPĒTE, WP9 - IMPRESS KANDIDĀTU VALIDĒŠANA,
WP10 - IMPRESS IZPLATĪŠANA UN IZMANTOŠANA.
Sadarbības partneris:
  • NVO Basku elektronika un informācija GAIA
  • Barselonas Universitāte
  • Minhenes Tehniskā universitāte
  • MVU IBK Menedžmenta risinājumi Visbādenē
  • MVU Starptautiskās Industriālās konsultācijas Frankfurte NVO Eurofortis
  • NVO Savstarpējās sociālās nodrošināšanas sadarbība Nr.2 Bilbao
  • Waterfordas tirdzniecības kamera
  • SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Publicēts RTU mājas lapā: 04.06.2019.

Universitāte