Projekts

.
.
Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi
Projekta nosaukums: Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/036
RTU Projektu reģistra numurs: 3283
Struktūrvienība: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 02.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113735.10 jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13380.60 jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Pašlaik zinātnieki jaunu zāļvielu meklējumos arvien vairāk pievēršas pie slimību cēloņu novēršanas molekulārajā līmenī – regulējot atbildīgo gēnu aktivitāti un/vai veicot saistītu enzīmu mijiedarbības inhibēšanu. Šāda veida regulēšana ir iespējama ar mazmolekulāriem savienojumiem, kuri saistās ar enzīmiem, neļaujot tiem veikt savas funkcijas, vai ar nukleīnskābēm līdzīgiem samērā īsiem nukleotīdiem vai to modificētiem analogiem, kuri saistās ar pašām nukleīnskābēm, traucējot ar tām saistītos procesus. Atšķirībā no pirmās metodes, kura iekļauj mazmolekulāro savienojumu bibliotēku aktivitātes augsta ražīguma pārbaudes (high throughput screening) vai mijiedarbības datormodelēšanu (docking vai pharmacophore mapping), otrā ir selektīvāka, bet arī darbietilpīgāka metode, kuras pamats ir sakarību noteikšana starp gēniem, regulējošām vai kodējošām nukleīnskābēm, enzīmu aktivitāti un slimības izpausmēm kā arī tālāko noteiktam mērķim domātās komplementārās nukleīnskābes struktūras izstrādi, ķīmisko sintēzi un aktivitātes pārbaudi. Organiskie ķīmiķi šajā procesā ir tie, kuri var izveidot jaunas nukleozīdu saistīšanas metodes ar mērķi uzlabot savienojumu stabilitāti un atvieglot oligomēru sintēzi. Tā tika radītās peptīdu nukleīnskābes (peptide nucleic acids, PNA), kurās dabīgās nukleobāzes ir savstarpēji saistītās ar amīdsaitēm un kuras var iegūt automatizētā procesā. Ir parādīts, ka tās spēj saistīties ar DNS dubultspirāli, veidojot trīskāršās spirāles.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Aktivitāte 1 (WP1): Ar silāndioliem saistītu ogļhidrātu sintēze
Apraksts: Pirmā aktivitāte ir saistīta ar metožu izstrādi ogļhidrātu modificēšanai ar mērķi iegūt ar silāndioliem saistītus ogļhidrātus. Komerciāli pieejamie savienojumi tiks ķīmiski pārveidoti par C-Si saites saturošiem savienojumiem ar mērķi tos izmantot starpcukuru saites veidošanai. Iegūtie savienojumu stabilitāte un reaģētspēja tiks izpētīta ar fizikāli-ķīmiskām metodēm ar mērķi izveidot sintēzes procedūru tālāko mērķu īstenošanai. Aktivitāte rezultēsies ar sintēzes procedūru izstrādi silānus saturošu monosaharīdu sintēzei (Deliverable 1.1.) un ar silāndioliem saistītu disaharīdu sintēzei (Deliverable 1.2.). Kā atskaites punkts (Milestone 1.1.) šajā aktivitāte ir ar silāndioliem saistītu disaharīdu sintēzes metode, kuras sekmīga realizēšana ļaus turpināt pētījumus.

2. Aktivitāte 2 (WP2): Ar silāndioliem saistītu nukleozīdu sintēze
Apraksts: Otrā aktivitāte ir saistīta ar 1. aktivitātē izstrādāto metožu pielietošanu nukleozīdu gadījumā. Heterociklisko bāzu funkcionālās grupas nukleozīdu struktūrā prasīs papildus aizsarggrupu pielietojumu ar mērķi selektīvi modificēt tikai nepieciešamas funkcionālās grupas. Tālāk tiks pielietotas un, nepieciešamības gadījumā, modificētas izstrādātās metodes silānus saturošu un ar silāndioliem saistīto nukleozīdu sintēzēm. Aktivitāte rezultēsies ar sintēzes procedūru izstrādi silānus saturošu nukleozīdu sintēzei (Deliverable 2.1.) un ar silāndioliem saistītu nukleozīdu sintēzei (Deliverable 2.2.). Kā atskaites punkts (Milestone 2.1.) šajā aktivitāte ir silānus saturošu nukleozīdu sintēzes metode, kuras sekmīga realizēšana ļaus turpināt pētījumus.
Publicēts RTU mājas lapā: 07.06.2019.

Universitāte

_