Projekts

.
.
Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību
Projekta nosaukums: Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību
Projekta īsais nosaukums: EBCC Model
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2017-1-LV01-KA203-035426
RTU Projektu reģistra numurs: 3278
Struktūrvienība: Biznesa attīstības nodaļa
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ilmārs Vīksne
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 264 259.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

EBCC Model - Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību, projekta mērķis ir izstrādāt universitāšu, industrijas un pašvaldības sadarbības modeli un vadlīnijas tā īstenošanai.
Svarīgs universitātes darbības aspekts ir sadarbība ar reģionālajām pašvaldībā. Eiropas augstākās izglītības iestādes ir izveidojušas partneru tīklu, tostarp reģionālās pašvaldības un citas ieinteresētās personas, bet bieži sadarbība ar pašvaldībām tiek īstenota neregulāri, izmantojot līgumdarbu līgumus. Tādēļ šī sadarbība ir jāveido sistemātiska, ilgtermiņa un savstarpēji saprotamām un vēlama.
Šāda sadarbības modeļa izveide ļaus veidot progresīvas studiju programmas, kuru pamatā ir reālas reģionu problēmas, tādejādi uzlabojot studentu praktisko pieredzi, veicinot augstākās izglītības iestāžu iesaistīšanos reģionu biznesa problēmu risināšanā, kā arī veidojot ciešāku akadēmiskā personāla sadarbību ar reģionālo pašvaldību pārstāvjiem.
Projekts tiek realizēts sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei ar partneriem  European Society for Engineering Education (https://www.sefi.be/), The School Of Mechanical Engineering (https://en.supmeca.fr/supmeca/mechanical-school-of-engineering/), The area of Plaine Commune (https://plainecommune.fr/), Aristotle University of Thessaloniki (https://www.auth.gr/en).    
   
Aicinām visus interesentus piedalīties aptaujā par inženierim nepieciešamajām prasmēm.
 
Aktuālie aptaujas rezultāti pieejami šeit: http://www.uniteh.lv/ebccm/respQR.php 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
• Veikt inženieru prasmju analīzi inovatīvu produktu izstrādei, balstoties uz reģionu vajadzībām;
• Izstrādāt vadlīnijas inženiertehniskās projektēšanas un inovatīvu produktu izstrādes prasmju ieviešanai inženierzinātņu programmās;
• Izstrādāt vadlīnijas un veikt praktiskus piemērus, kā izmantot ātru prototipu, lai iegūtu praktiskās iemaņas izstrādājumu projektēšanas jomā;
• Izveidot ilgtspējīgas partnerības modelis starp augstākās izglītības iestādēm, pašvaldībām un nozares pārstāvjiem reģionā.

Sasniedzamie rezultāti:
• Izstrādāts ilgtspējīgas partnerības modelis starp augstākās izglītības iestādēm, reģionālajām pašvaldībām un nozari, kas palielinātu augstākās izglītības iestāžu izglītības kvalitāti un stiprinātu tās lomu inovāciju veidošanai reģionu attīstībā;
• Veikta inženieru prasmju analīze inovatīvu produktu izstrādei, pamatojoties uz reģionu vajadzībām;
• Izstrādātas vadlīnijas prasmju ieviešanai, kas saistītas ar inženiertehnisko projektu izstrādi un inovatīvu produktu izstrādi inženierzinātņu programmās;
• Izstrādātas vadlīnijas un realizēti praktiski piemēri ātrai prototipēšanai, lai iegūtu praktiskās iemaņas izstrādājumu projektēšanas jomā.
Sadarbības partneris:
  • SEFI - Eiropas Inženierzinātņu izglītības biedrība
  • Mehānikas inženierzinātņu augstskola
  • The area of Plaine Commune
  • Saloniku Aristoteļa universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 02.01.2018.

Universitāte

_