Projekts

.
.
Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte
Projekta nosaukums: Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte
Projekta īsais nosaukums: NGRMAT
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/175
RTU Projektu reģistra numurs: 3259
Struktūrvienība: Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Viktors Mironovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Pēdējā laikā pasaulē pieaugusi izpratne par nesaraujamo saikni starp enerģētikas, vides, ekonomikas un drošības problēmām. Šajā kontekstā liela ietekme uz šīm problēmām ir gumijas produktu nozares lielajai atkarībai no materiālu (izejmateriālu) piegādēm, kā arī iespējai jaunu produktu attīstībā izmantot atkārtoti pārstrādāto materiālu. Gumijas industrija saskaras ar būtisku problēmu un meklē ilgtspējīgu risinājumu, lai tiktu galā ar izlietoto riepu milzīgo daudzumu, kas rada ekoloģiskus draudus mūsu planētai. Piemēram, 2010. gadā atkārtoti pārstrādātās gumijas daudzums veidoja tikai 40% no izlietoto riepu daudzuma. Pēcdoktoranta īstenotais pētījums (NGRMAT projekts) tiks izstrādāts ar daudznozaru orientētas pētniecības pieeju, kas apvienos fundamentālās materiālzinātnes, gumijas un devulkanizētas gumijas nozares procesu inženieriju un ilgtspējību, atbalstot ‘circular economy’ koncepciju materiālu efektīvai atkārtotai izmantošanai un pārstrādei.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Pārskats par esošajiem risinājumiem & prasību identifikācija kompozītmateriāliem
Apraksts: Esošo un potenciālo drupatas gumijas un devulkanizētas gumijas izmantošanas analīze. Pārskats par materiāliem izlijušas eļļas savākšanai, un aizsardzībai pret elektromagnētiskiem starojumiem, prasību identifikācijas kompozītmateriāliem. Drupatas gumijas un devulkanizētas drupatas gumijas pielietojumu novērtēšana jauno kompozītu materiālu izstrādei.
2. Veidojošo komponentu izpēte jaunu kompozītmateriālu izstrādei.
Apraksts: Kompozītmateriālu uz drupatas devulkanizētas gumijas veidojošo komponentu izpēte. Tālākai izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētiskiem starojumiem kompozītmateriālu izstrādei.
3. Jauno kompozītmateriālu uz devulkanizētas drupatas gumijas bāzes izstrāde un izpēte.
Apraksts: Kompozītmateriālu uz devulkanizētas drupatas gumijas bāzes izstrāde un izpēte: 1) izlijušas eļļas savākšanai, 2) aizsardzībai pret elektromagnētisko starojumu.
4. Iepazīstināšana ar projekta rezultātiem. Projekta realizācijas paškontrole.
Apraksts: Izplatīšanas darbības (galvenokārt, publikācijas). Projekta realizācijas paškontrole un darba plāna ievērošana.
Publicēts RTU mājas lapā: 06.06.2019.

Universitāte

_