Projekts

.
.
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai
Projekta nosaukums: Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161
RTU Projektu reģistra numurs: 3256
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 16.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 15.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Ineta Geipele
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Armands Auziņš

Pētniecības mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanai lietojamo paņēmiemu un instrumentu attīstību. Pētījums paredz izstrādāt metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai labākai un efektīvākai zemes izmantošanai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības un identificējot iesaistīto preferences, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Teorētiskā pētniecība
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta literatūras un metodoloģijas analīze, kuras rezultātā tiks izstrādāti pārskati par telpisko plānošanu Eiropā un teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanā lietojamiem paņēmieniem un instrumentiem. Aktivitātes rezultāti tiks apkopoti publikācijās un prezentēti starptautiskās konferencēs. Aktivitātes ietvaros tiks veikti vairāki mobilitātes braucieni zināšanu un pieredzes apmaiņai.
2. Praktisko piemēru analīze
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta gadījumu izpēte vairākās Eiropas valstīs, datu ievākšana, analīze un izvērtējums par dažādām pieejām teritorijas plānošanā. Rezultāti tiks apkopoti zinātniskajos rakstos, kas tiks publicēti starptautiski recenzētos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.
3. Metodoloģijas izstrāde
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta metodoloģijas izstrāde, ietverot Latvijas un Igaunijas pieredzi teritorijas plānošanā ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai. Rezultāti tiks apkopoti metodoloģiskajās vadlīnijās un publikācijās.
4. Metodoloģijas ieviešana
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta izstrādāto vadlīniju ieviešana un rekomendāciju izstrāde telpiskās plānošanas procesos. Iegūtie rezultāti tiks apkopoti zinātniskajās publikācijās.
Publicēts RTU mājas lapā: 16.10.2017.

Universitāte

_