Projekts

.
.
Pilnīgi optiskā signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus
Projekta nosaukums: Pilnīgi optiskā signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/151
RTU Projektu reģistra numurs: 3255
Struktūrvienība: Telekomunikāciju institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.12.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jurģis Poriņš
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Atbilstoši Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (VSS) mērķiem un uzdevumiem viens no apstiprinātiem prioritāriem virzieniem ir “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Līdz ar to ir nepieciešamas jaunas optisko sakaru sistēmu tehnoloģijas, kas turpinās nepārtrauktu to attīstību, nodrošinot aizvien lielāku datu apjomu pārraidi maģistrālajos un piekļuves tīklos, no komersanta līdz gala abonentam jeb patērētājam. Lai gan optiskajā diapazonā ir salīdzinoši maz ārējo trokšņu avotu, tomēr signālu traucējumi ir aktuāla problēma, kas ierobežo gan pārraides ātrumu, gan attālumu. Tradicionāli kropļotu optisko signālu reģenerēšana notiek veicot pārveidi uz elektrisko signālu un veicot tā atjaunošanu. Tomēr šādai metodei ir ierobežota ātrdarbība un papildus laika aizture, kas rodas elektronisko iekārtu dēļ. Tas ierobežo komersantus sniegt ātrdarbīgākus datu pārraides pakalpojumus (UHD televīziju, tiešsaistes videospēles, augstas izšķirtspējas video straumēšana, u.c.). Šo problēmu risinājums ir jauna veida un arhitektūras optiskie reģeneratori, kuros signāls tiek atjaunots pilnībā optiskajā apgabalā izmantojot nelineāros optiskos efektus. Šādu reģeneratoru priekšrocība ir daudz lielāka datu pārraides ātruma signālu atjaunošana un samazināta aizture, jo netiek veikta pāreja uz elektrisko signālu. Turklāt šāds optisko signālu atjaunošanas paņēmiens potenciāli ir energoefektīvāks risinājums, jo samazina nepieciešamo apstrādes etapu skaitu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Esošo pilnīgi optisko atjaunošanas paņēmienu izpēte.
Apraksts: 1.1. Optisko trokšņu parametru analīze un to ietekme uz dažādiem modulācijas formātiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiks noteikti būtiskākie trokšņus aprakstošie parametri. Definētie tipiskākie trokšņu raksturlielumi tālāk tiks izmantoti veidojot datorsimulāciju modeļus, lai novērtētu dažādu amplitūdas un fāzes modulācijas formātu noturību pret trokšņiem. 1.2. Pētījums par dažādiem pilnīgi optiskajiem signālu atjaunošanas paņēmieniem vienkanāla un daudzkanālu sistēmās. 1.3. Projekta rezultātu izplatīšana (publikācijas un konferences), mobilitāte, semināri, publicitāte internetā.
2. Signālu atjaunošana pielietojot optiskos 2R un 3R tipa reģeneratorus
Apraksts: 2.1 Liela attāluma pārraides sistēmas testa vides datorsimulācijas modeļa izveide. Testa vides modelī tiks izmantoti rezultāti no WP1, lai izveidotu pēc iespējas reālistisku atjaunojamo optisko signālu. 2.2 Amplitūdas un fāzes modulētu optisko signālu atjaunošana ar 2R un 3R tipa reģeneratoriem izveidotajā datorsimulācijas modelī. Pētījums būs balstīts uz 2.1 aktivitātē izstrādātās testa vides bāzes, kas nodrošinās dažādu reģeneratora veiktspēju raksturojošo parametru analīzi. 2.3 Projekta rezultātu izplatīšana (publikācijas un konferences), mobilitāte, semināri, publicitāte internetā.
3. Pārkonfigurējamu pilnīgi optisko reģeneratoru eksperimentālā izpēte vienkanāla un daudzkanālu pārraides sistēmās
Apraksts: 3.1 Izstrādāto pilnīgi optisko reģeneratoru modeļu eksperimentālā validācija. Šī aktivitātes rezultātā tiks izveidots izstrādātās reģeneratora tehnoloģijas apraksts. 3.2 Amplitūdas un fāzes modulētu signālu atjaunošanas ar 2R un 3R tipa reģeneratoriem salīdzinājums. 3.3 Projekta rezultātu izplatīšana (publikācijas un konferences), mobilitāte, semināri, publicitāte internetā.
Publicēts RTU mājas lapā: 05.06.2019.

Universitāte

_