Projekts

.
.
Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojumu laikā monitoringa (FLY-SAFE) sistēmas izstrāde
Projekta nosaukums: Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojumu laikā monitoringa (FLY-SAFE) sistēmas izstrāde
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/104
RTU Projektu reģistra numurs: 3252
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2018.
Projekta noslēguma datums: 15.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113735.10 jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13380.60 jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Gaisa kuģa konstruktīvas izmaiņas izraisa tādi faktori kā vairākkārtēja slodžu atkārtošanās, termiskā un vides fizikāli-ķīmiskā iedarbība. Biežākie defekti gaisa kuģu fizelāžas konstruktīvajās daļās ir noguruma plaisas un korozijas bojājumi. Mūsdienās pastāvošā defektu atklāšanas un to prognozēšanas metodes nav pilnīgas, neatklātie bojājumi noved pie katastrofām. Izstrādājamai FLY SAFE sistēmai ir šādas priekšrocības salīdzinājumā ar esošajām nesagraujošās kontroles metodēm: • dod iespēju optimāli izmantot konstrukcijas, samazināt dīkstāvi, un izvairīties no katastrofām, • dod iespēju konstruktoriem uzlabot savus produktus, • krasi maina tehniskās apkopes dienesta darba organizāciju: i) ar mērķi, lai aizstātu plānotas un periodiskas uzturēšanas pārbaudes, kas ir uz rezultātiem balstītas (vai uz nosacījumiem balstītas), ar apkopi (ilgtermiņa) vai vismaz (īstermiņa) samazinot pašreizējo apkopes darbu, jo īpaši izvairoties no mezglu izjaukšanas, kuros nav slēptu defektu; ii) krasi samazina cilvēku iesaistīšanos, un līdz ar to samazinot roku darbu, dīkstāves laiku un cilvēka kļūdas, tādējādi uzlabojot drošību un uzticamību.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Ekspluatācijas defektu un diagnostikas metožu analīze
Apraksts: 1.1.Gaisa kuģu lidojuma slodžu un konstruktīvo defektu analīze ekspluatācijā; 1.2.Gaisa kuģu konstrukciju nesagraujošās kontroles un diagnostikas metožu analīze.
2. FLY SAFE sistēmas CAD modeļa izstrāde
Apraksts: 2.1. AE signāla reģistrācijas, glabāšanas un apstrādes sistēmas projekta izstrāde; 2.2. FLY SAFE sistēmas projekta izstrāde reālām konstrukcijām.
3. FLY SAFE tehnoloģijas izstrāde
Apraksts: 3.1. Skrūvju un kniežu savienojumu diagnostikas metodoloģijas izstrāde, izmantojot AE metodi; 3.2. Gaisa kuģa apšuvuma diagnostikas metodoloģijas izstrāde, izmantojot AE metodi; 3.3. Metālu un kompozītu konstrukciju diagnostikas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot AE metodi.
4. FLY SAFE prototipa izstrāde uz reālas gaisa kuģa konstrukcijas
Apraksts: 4.1. Eksperimentālās kompozītu konstruckijas izstrāde; 4.2. AE sensoru integrācija gaisa kuģa konstrukcijā.
5. FLY SAFE tehnoloģijas aprobācija stendu izmēģinājumos un sistēmas gala optimizācija
Apraksts: 5.1. Skrūvju un kniežu savienojumu Konstrukcijas Stāvokļa Monitorings stendu lidojumos FLY SAFE tehnoloģija, kas ir izstrādāta 3. un 4. aktivitātē tiks aprobēta lidojumos stendu izmēģinājumos, tai skaitā visiem gaisa kuģu elementiem lidojuma laikā; 5.2. Apšuvuma Konstrukcijas Stāvokļa Monitorings stendu lidojumos; 5.3. Metāla un kompozītmateriālu Konstrukcijas Stāvokļa Monitorings stendu lidojumos.
Publicēts RTU mājas lapā: 03.06.2019.

Universitāte

_