Projekts

.
.
Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana
Projekta īsais nosaukums: LitLatHV
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: LLI-24
RTU Projektu reģistra numurs: 2749/2017
Struktūrvienība: Ventspils filiāle
Projekta administrētājs: Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa
Finansējošais fonds: Interreg Latvia – Lithuania
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: ERAF
Projekta zinātniskais vadītājs: Kristīna Bērziņa
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Zane Circāne
Projekta kopējais finansējums:
Kopējais projekta finansējums - EUR 915 322,47, t.sk. EUR 778 024,10 ERAF līdzfinansējums (85%) un 137 298,37 valsts finansējums (15%). RTU projekta budžeta daļa: EUR 189 572.14 t.sk. EUR 161 136,20 ERAF līdzfinansējums (85%) un 28 435,94 valsts finansējums (15%)
Projekta kopsavilkums:
Jūrniecības nozarē, kā arī krastā bāzētos uzņēmumos Lietuvā un Latvijā ir novērojams kvalificētā darba spēka trūkums enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās. Ar šī pārrobežu sadarbības projekta palīdzību plānots paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbinātību minētajās nozarēs un, ņemot vērā, ka jūrniecības nozare darbojas pēc vienotiem principiem un standartiem, pārrobežu sadarbība jūrniecības nozarē ir vitāli svarīga tehnoloģisko un jūrniecības standartu izaicinājumu sasniegšanai abās valstīs.
Projekta ietvaros tiks izstrādātas 13 studiju priekšmetu programmas studentiem, attīstītas/atjaunotas 2 kursu programmas pieaugušajiem, kā arī sagatavoti kopīgi metodiskie materiāli trijās valodās. Projekta laikā vismaz 106 studenti un strādājošie speciālisti cels savu kvalifikāciju enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās, piedaloties kopīgi rīkotajos pasākumos, piem., pieredzes apmaiņas aktivitātēs, ekskursijās pie potenciāliem darba devējiem, pilot apmācībās, u.c. pārrobežu pasākumos. Projekta ietvaros tiks atjaunoti esošie un izveidoti jauni apmācību un izglītības infrastruktūras objekti - 6 specializētas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju praktiskās laboratorijas ar aprīkojumu, tās būs pieejamas gan jomas speciālistiem kvalifikācijas celšanai, gan studentiem. Gan laboratorijas, gan izglītības programmas nodrošinās projekta ilgtspēju un dos iespēju celt kvalifikāciju arī pēc projekta beigām.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Elektrotehnikas laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
2. Studiju priekšmetu un mācību programmu atjaunošana/attīstība;
3. Metodoloģisko materiālu sagatavošana 3 valodās;
4. Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana – starptautsikā pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.
Sadarbības partneris:
  • Lietuvas Jūras akadēmija
  • Kauņas Tehniskā koledža
  • Liepājas Jūrniecības koledža
  • Ventspils Tehnikums
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 28.03.2017.

Universitāte

_