Projekts

.
.
Tehnisko telpu izmantošanas veicināšana augstākās izglītības iestādēs
Projekta nosaukums: Tehnisko telpu izmantošanas veicināšana augstākās izglītības iestādēs
Projekta īsais nosaukums: HEI MAKERS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2017-1-LT01-KA203-035231
RTU Projektu reģistra numurs: 2727/2017
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Projekta administrētājs: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.12.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Education Exchanges Support Foundation (SMPF)
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Laila Eliņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums visiem partneriem ir 257 279.00 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir sadarbojoties augstākās izglītības iestādēm (HEI) un tehniskajām telpām veicināt innovācijas un kreativitāti, kas veicinātu starpdisciplināru pieeju, jaunu mācību metožu pielietošanu kopēju resursu pieejamību formālajā un neformālajā izglītībā un attīstītu mācību procesa dalībnieku uzņēmējdarbības un radošuma iemaņas. Projekta ietvaros tiks veikti šādi pasākumi:

- veicināta sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, universitāšu un privātajām koprades telpām un citiem partneriem;

-paaugstināt tehnoloģisko uzņēmējdarbību un tehnisko radošumu kā atslēgas kompetences;

- veicinātas innivatīvas izglītības metodes;

-palielinātas mācīšanās iespējas, izmantojot kopējus resursus;

-novērtētas praktisku mācību rezultātā izstrādāto mācību programmu ietvaros koprades telpās iegūtās kompetences;

-izmēģināta augstāk minētā sadarbības koncepcija un nodrošināta tās rezultātu ilgtspēja;

-identificēti un piesaistīti jauni dalībnieki, kas pievienosies šīs iniciatīvas turpmākajās norisēs.

Projekts veicinās plašāku augstākās izglītības institūciju sadarbību ar koprades telpām un to mācību programmu pārskatīšanu, lai izmantotu innovatības mācību metodes un risinātu XXI gadsimta darba tirgus izaicinājumus. Projekta rezultāti radīs jaunas mācību iespējas, praktiski pielietojot  uzņēmējdarbības un prototipēšanas iemaņas, kas savukārt veicinās jaunu produktu un pakalpojumu komercializāciju, potenciālo investoru piesaisti, globālu startapu un spinofu veidošanos, tādējādi sekmējot ekonomikas izaugsmi.

www:  https://heimakers.eu/

facebook: https://www.facebook.com/heimakers/

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
HEI vadlīniju izstrāde koprades telpām

Tehnoloģiskās uzņēmējdarbības moduļa izstrāde

3D printēšanas tehniskā radošuma moduļa izstrāde

TETC mācību programma kā universitātes vasaras skola

Tehnisko specifikāciju izstrāde 3D printēšanai

Projekta vadība

Izplatīšana

Kvalitātes novērtēšana

Informatīvie pasākumi

Vasaras skola
Sadarbības partneris:
  • Sunrise Valley Science and Technology Park
  • Association of Technical Spaces
  • Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes inovāciju centrs LinkMenų fabrikas
  • Inventya SIA
  • SC Ludor Engineering SRL
  • Bukarestes Politehniskās universitātes Camis centrs
  • Riga Technical University
Publicēts RTU mājas lapā: 04.01.2018.

Universitāte

_