Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 04.02.2022. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk – RTU) 19.04.2022. ir izdoti iekšējie noteikumi Nr. 01000-6-e/5 «Trauksmes celšanas principi un kārtība Rīgas Tehniskajā universitātē» kuru mērķis ir nodrošināt trauksmes celšanas likuma ievērošanu RTU, noteikt kārtību ziņojumu iesniegšanai par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, kā arī nodrošināt trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.

Trauksmes ziņojumu iesniegšanas iespējas RTU:

  • nosūtot elektroniski parakstītu ziņojumu uz ;
  • ORTUS – RTU informācijas sistēmā;
  • sūtot pa pastu, ievietojot trauksmes celšanas ziņojuma aizlīmētu aploksni ar norādi «Trauksmes celšanas ziņojums» atsevišķā aploksnē;
  • iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu saskaņā ar Likumu elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.

Universitāte