Materiālzinātnes

.
.
Materiālzinātnes

Programma sagatavo sistēmiski un inženierzinātniski domājošus un darboties varošus speciālistus patstāvīgam radošam darbam jaunu materiālu dizaina, materiālu ražošanas tehnoloģisko procesu izstrādes un projektēšanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, materiālu sertifikācijas un mārketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām studijām doktorantūrā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
7 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Remo Merijs-Meri, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu akadēmiskais maģistra grāds materiālzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
81
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domājošus un darboties varošus speciālistus patstāvīgam radošam darbam jaunu materiālu dizaina, materiālu ražošanas tehnoloģisko procesu izstrādes un projektēšanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī radošai zinātniskai darbībai un tālākām studijām doktorantūrā

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir sekojoši
• Attīstīt studējošo radošo domāšanu, spriešanas un lēmumu pieņemšanas spējas, kā arī prasmes izmantot iegūtās teorētiskās un lietišķās zināšanas materiālzinātnes problēmu risinājumu izstrādē.
• Nodrošināt studiju programmas elastīgumu, pastāvīgi garantējot studiju priekšmetu efektīvu un mūsdienīgu teorētisko un lietišķo realizēšanas līmeni un veicinot maksimāli lielu studenta patstāvīgā darba un iniciatīvas īpatsvaru priekšmetu apgūšanā.
• Nodrošināt, lai studenti apgūtu un prastu patstāvīgi un efektīvi izmantot moderno eksperimentālo tehniku, sistēmiski apgūstot daudzveidīgās studiju programmas organizētāju rīcībā esošās eksperimentālās metodes un iekārtas.
• Racionāli un efektīvi organizēt studentu obligāto patstāvīgo pētniecisko darbu visā studiju procesa garumā.
• Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu.
• Sagatavot studējošos tālākām studijām doktorantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• pārzina kopsakaru starp materiālu makro- un mikrostruktūras parametriem un šo materiālu ekspluatācijas un tehnoloģisko īpašību rādītājiem;
• prot identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērķiem;
• izprot un prot izmantot jaunu efektīvu materiālu (to skaitā kompozītu) dizaina principus, izprot to attīstības tendences;
• pārzina un prot izmantot materiālu struktūras pētīšanas metodes un eksperimentālas iekārtas, kā arī materiālu īpašību novērtēšanas principus, metodes un iekārtas, spēj sekot to attīstībai;
• pārzina modernās informācijas meklēšanas, sistematizēšanas un analīzes metodes;
• prot izmantot teorētiskās zināšanas atsevišķu pētniecisku problēmu un inženieruzdevumu risināšanai, spēj analizēt un interpretēt iegūtos pētījumu rezultātus, secināt un pieņemt lēmumus;
• prot izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu ekonomisku un vadības organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu izvērtēšanai.

Karjera

Materiālzinātnes maģistra studiju absolventi ir kvalificēti lai strādātu ražošanas uzņēmumos kā materiālu un izstrādājumu kvalitātes dienesta eksperti un vadītāji, būvuzņēmumos kā materiālu un darbu izpildes kvalitātes eksperti, materiālu, materiālu testēšanas un pētniecisko iekārtu izplatītāju uzņēmumos kā eksperti un marketinga vadītāji, materiālu dizaina un projektēšanas birojos kā eksperti, materiālu testēšanas laboratorijās un materiālu sertifikācijas iestādēs kā eksperti, valsts dienestos kā materiālu eksperti, pētnieciskās iestādēs kā pētnieki.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Pamatprasības: Inženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) 

Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga
+371 67089249

MLĶF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas

_