Dzelzceļa transports

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.

Paredzēta studiju programmas īstenošana pilna un nepilna laika (neklātienes) studijās.
RTU Daugavpils filiāle nodrošina šīs programmas pilna un nepilna laika (neklātienes) bakalaura profesionālās studijas 3 semestru garumā.
Profesionālā bakalaura studiju programmas apjoms ir 180 kredītpunkti, apmācības ilgums ir 4,5 gadi pilna laika studijās un 5,5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijās.
Latvijas augstākās izglītības iestādēs nav analogas studiju programmas, bet studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie var izmantot iespēju pāriet uz līdzīgām studiju programmām, piemērām, uz RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes programmām “Automobiļu transports” vai “Transporta sistēmu inženierija”.
Studiju programma tiek īstenota 3 virzienos. Studiju programmu īsteno Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa transporta profesora grupa.
Studentiem pēc pirmā kursa ir iespēja izvēlēties vienu no šīs programmas 3 virzieniem:
Dzelzceļa ritošā sastāva virziens ar specializāciju:
1. Dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves);
2. Dzelzceļa ritošais sastāvs (vagoni).
Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģijas virziens:
1.Dzelzceļa pārvadājumu organizācija un vadība;
2.Dzelzceļa transporta loģistika.
Sliežu ceļa un ceļa mašīnu virziens ar specializāciju:
1. Sliežu ceļš;
2. Ceļa mašīnas.
Studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles studiju priekšmeti dod iespēju izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs.
Studiju programmas absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa transportā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Neklātienes un vakara studiju departaments
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Mareks Mezītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Nepilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā un inženiera profesionālā kvalifikācija dzelzceļa transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 800 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta nozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa transportā;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām vilcienu vadības sistēmu un elektrotransporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu
dzelzceļa transporta jomā, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskajos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus;
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas, kuras nodrošina kravu un pasažieru efektīvus un drošus pārvadājumus;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus, pilnveidot tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un servisa uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj organizēt dzelzceļa transporta speciālistu un apkalpojošā personāla apmācību un atestāciju;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļu funkcionēšanas procesus dzelzceļa transporta jomā;
• spēj uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālajām aprindām.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Profesionālā bakalaura studiju programmā „Dzelzceļa transports” – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (vakara un neklātienes) studijām un pilna laika (dienas) maksas studijām reflektantus ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Viss par uzņemšanu RTU

Studijas

_