Apģērbu un tekstila tehnoloģija

.
.
Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Studiju programma sagatavo augstākās kvalifikācijas tek stila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus ar plašu redzesloku, kas spēj patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
26 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Inese Ziemele, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un/vai inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā, vai profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 2 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķi:
• sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus;
• nodrošināt integrētu maģistra studiju programmu, kas dod kvalitatīvu inženiertehnisku izglītību un sagatavo tālākām studijām materiālu zinātnes nozares apģērba un tekstila apakšnozares doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus augstākā līmeņa speciālistus, kas prot strādāt ar modernām tehnoloģijām, izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas;
• īstenot maģistra studiju programmu, kas aptvert dažādas, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem padziļināti apgūt materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares inženierzinātnes, kas nepieciešamas tālākām studijām doktorantūrā;
• sagatavot speciālistus ar plašu redzesloku, kas spētu patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai;
• attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kas ļauj uzsākt gan profesionālo, gan sabiedrisko darbību, kontaktēties ar uzņēmējiem, sabiedriski politisko un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• pārvalda nozares modernās tehnoloģijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas projektēšanas metodes;
• spēj patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai;
• spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
• spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu profesionālās darbības metožu attīstībā, kā arī parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Absolventi var strādāt par augstākā līmeņa speciālistiem tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares uzņēmumos – tehnoloģisko iecirkņu, projektēšanas un konstruēšanas nodaļu, ražošanas struktūrvienību un realizācijas dienestu organizatoriem un vadītājiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas ir paredzēts izlīdzinošais studiju gads, kurā jāapgūst tehnoloģijas studiju priekšmeti 14 KP apjomā un jāiziet prakse 26 KP apjomā nozares uzņēmumā.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) 

Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga
+371 67089249

MLĶF mājaslapa

Studijas

_