Materiālu dizains un tehnoloģija

.
.
Materiālu dizains un tehnoloģija

Šī starpdisciplinārā studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ļauj dizainerim darboties kā industrijas māksliniekam un mediatoram, apvienojot mate riālu, produkta ideju pētījumus un izgatavošanas tehnoloģijas ar tirgus un izmaksu pētījumiem un produkta prezentācijām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
24 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Silvija Kukle, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 2 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo izglītību materiālu dizaina un tehnoloģiju jomā maģistra zinātniska grāda iegūšanai, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, ļaujot dizainerim darboties kā industrijas māksliniekam un mediatoram, kas spēj apvienot materiālu, produkta ideju pētījumus un izgatavošanas tehnoloģijas ar tirgus un izmaksu pētījumiem, produkta prezentācijām, identificēt jaunus problēmu tipus un veidus, kā tos risināt, kā arī ļaujot veikt pētniecisko un pedagoģisko darbību profesijas ietvaros, un nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes studiju turpināšanai doktorantūrā

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt zināšanas par materiālu, īpaši progresīvu, īpašībām un veidot prasmes izvēlēties un pareizi lietot pētījumu metodes materiālu īpašību apzināšanai;
- attīstīt prasmes un iemaņas patstāvīgi sastādīt pētījumu plānu, izvēlēties atbilstošas eksperimentu veikšanas un rezultātu apstrādes metodes, interpretēt, aprakstīt un integrēt rezultātus praktiskā darbībā un zinātniskās publikācijās;
- attīstīt studējošo prasmes kombinēt materiālu pētījumu un tehnoloģiju pamatzināšanas, liekot uzsvaru uz tirgū pieprasītu, tehnoloģisku, viegli saliekamu, estētiski augstvērtīgu, ergonomisku, ekoloģisku un citādi konkurētspējīgu produktu un to kolekciju veidošanu;
- attīstīt prasmes plānot un veikt atbilstošus pētījumus;
- veicināt radošas spējas, integrējot risinājumos svaigas koncepcijas, jaunus materiālus un tehnoloģijas;
- veidot prasmes izstrādāt jaunas pētīšanas metodes, jaunus materiālus, piešķirt tradicionāliem materiāliem un produktiem papildfunkcijas sekojot līdzi zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, ievērot un izstrādāt jaunus eko-dizaina principus, prasmes aprēķināt produktu izmaksas un nodrošināt pieņemamas cenas, novērtēt un izvēlēties adekvātas produkta virzīšanas un reklāmas metodes;
- attīstīt prasmes prezentēt koncepcijas visās produkta tapšanas stadijās ar progresīvām metodēm;
- sniegt pedagoģijas pamatzināšanas, kas nepieciešamas karjeras veidošanai profesionālās pedagoģijas jomā;
- sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj analizēt un prognozēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības tendences, novērtēt to ietekmi uz projektējamo un konkurentu produktu, kolekciju estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo, ergonomisko un ekonomisko kvalitāti;
- spēj izstrādāt produktu un/vai to kolekciju konceptuālos risinājumus atbilstoši patērētāju vajadzībām un projekta/tirgus prasībām, vizualizēt konceptuālo risinājumu skices rasējumos, maketos/paraugos un veikt 3-dimensiju vizualizācijas digitālajās vidēs, apmācīt citus to lietošanai;
- spēj projektēšanas procesā izmantot informācijas tehnoloģijas, progresīvas projektēšanas tehnoloģijas – vispārēja lietojuma un specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas, automatizētās projektēšanas un izgatavošanas vadības sistēmas, programmu vadītas darbmašīnas (CMC), vispārēja lietojuma un specializētas datu bāzes;
- spēj saskaņot darba rezultātus ar klientiem, sadarbības partneriem un nepieciešamām institūcijām; plānot nepieciešamos pētījumus, analizēt un projektēt produktu virzīšanas kampaņu, organizēt pasūtījumu nodošanu pasūtītājiem, noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām;
- spēj vadīt produktu, kolekciju, ilgtermiņa un īstermiņa zīmolu izstrādi, administrēt līgumus, veikt autoruzraudzību projektu izpildes gaitā, lietot nozares terminoloģiju valsts valodā, lietot nozares standartus un tehniskos noteikumus, ievērot Latvijas Republikas un pārrobežu sadarbības partneru normatīvos aktus, ar nozari saistītos noteikumus un reglamentējošus dokumentus, lietot profesionālās un vispārējās ētikas principus;
- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, plānot un veikt problēmas konstatēšanai un risinājumam nepieciešamos pētījumus savā zinātnes nozarē un profesijā, izskaidrot iegūtos rezultātus, pamatoti un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem un zinātniekiem, gan ar nespeciālistiem, kā arī spēj plānot un vadīt pētījumu projektus/programmas;
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, rast un realizēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
- spēj veikt profesionālo apmācību specializācijai atbilstošā jomā, strādāt individuāli, komandā, plānot un vadīt savu, darba grupas, citu izpildītāju darbu.

Karjera

Studiju programmas absolvents ir gatavs veikt individuālo uzņēmējdarbību, strādāt projektēšanas, ražošanas, noformēšanas un cita veida ar produktu dizainu saistītās organizācijās, uzņēmumos, arhitektu/projektēšanas birojos, salonos, studijās, kā arī piedāvāt pakalpojumus kā pašnodarbinātais dizainers, projektu vadītājs, var veikt zinātniskās pētniecības darbu plānošanu, izpildes vadīšanu ar produktu dizainu, materiāliem, jaunām un esošām tehnoloģijām saistītajās jomās, veikt profesionālo pedagoģisko darbību, vadīt citu speciālistu darbu, sadarbojas ar arhitektiem, vides dizaineriem, modes un citu dizaina jomu pārstāvjiem, inženierzinātņu, ergonomikas, ekonomikas u.c. speciālistiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Programmā ieskaita studentus ar bakalaura grādu, ranžējot pēc vidējās svērtās atzīmes bakalaura vai tam pielīdzināma diploma pielikumā. Tiek piedāvātas gan valsts budžeta finansētas, gan maksas studiju vietas.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) 

Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga
+371 67089249

MLĶF mājaslapa

Studijas

_