Apģērbu un tekstila tehnoloģija

.
.
Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Studiju programma sagatavo speciālistus tekstila un apģērbu tehnoloģijas jomā. Tās ietvaros padziļināti apgūsi teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskā un pedagoģiskā darba veikšanai, kā arī nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloģiju un uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesos. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
2 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ilze Baltiņa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu doktors materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
augstākā tehniskā izglītība kādā no tekstila vai apģērbu tehnoloģijas nozarēm, kas iegūta līdz 1994.gada 31.augustam un strādāts zinātniskais darbs šajā nozarē
Maksa gadā
€ 8 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu doktors materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
maģistra profesionālais grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā
Maksa gadā
€ 8 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu doktors materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā
Maksa gadā
€ 8 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi

4. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
zinātne doktors (Ph.D.) materiālzinātnes nozarē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds apģērbu vai tekstila tehnoloģijā, vai tiem pielīdzināms grāds
Maksa gadā
€ 8 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Nodrošināt iespējas padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus tekstila un apģērbu tehnoloģijas jomā, ietverot kompetences zinātniskajā darbībā, nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloģiju un uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesos.

Uzdevumi

•Apgūt augstākā līmeņa izlases zināšanas tekstila vai apģērbu tehnoloģiju izvēlētās specializācijas tehnoloģijās;
•Veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarē;
•Apgūt prasmes rakstīt zinātniskos rakstus, sagatavot stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm;
•Izstrādāt promocijas darbu kā oriģinālu pētījumu;
•Apgūt prasmes zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā;
•Apgūt un pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pēc doktora studiju beigšanas absolvents:
•Spēj risināt aktuālas teorētiskas un praktiskas problēmas, izmantojot mūsdienu pētījumu metodes;
•Spēj plānot un patstāvīgi veikt pedagoģisko darbu;
•Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Karjera

Studiju programmu beidzot, tiek aizstāvēts promocijas darbs (disertācija). Doktora zinātniskais grāds tiek
piešķirts par pastāvīgi izstrādātu promocijas darbu, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus
un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē. Darba atbilstību vērtē Valsts zinātniskās
kvalifikācijas komisija, Latvijas Zinātnes Padomes eksperti un attiecīgās zinātņu nozares Promocijas
padome, ņemot vērā šādus kritērijus: vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums ar pietiekošu zinātnisko
novitāti, atbilstošu saturu un apjomu, vai darbā ir pielietotas mūsdienīgas analīzes un
datu apstrādes metodes, vai ir publikācijas recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, vai zinātnisko
pētījumu rezultāti ir apspriesti starptautiskās zinātniskās konferencēs (semināros). Promocijas padome
lēmumu pieņem aizklāti balsojot.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas