Apģērbu un tekstila tehnoloģija

.
.
Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Studiju programma aptver dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus. Studijas sniedz zināšanas par viedajām tekstilijām un to projektēšanu. Tev būs iespēja specializēties vienā no trim studiju virzieniem: tekstila tehnoloģija, apģērbu tehnoloģija vai apģērbu konstruēšana.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras un dizaina institūts
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga,
7 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ilze Baltiņa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā / apģērbu un tekstila ražošanas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sagatavot tekstila un apģērbu ražošanas nozarei augsti kvalificētus LKI 6. līmeņa inženierus - speciālistus tekstila tehnoloģijās, apģērbu tehnoloģijās un apģērbu konstruēšanā, kas pārvalda nozares moderno tehnoloģiju pamatus un specializētās projektēšanas metodes, nodrošinot studējošajiem inženiertehnisku sagatavotību un materiālzinātnes pamatus tekstila un apģērbu tehnoloģiju apakšnozarē, kā arī veidojot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus speciālistus;
- īstenot studiju programmu, kas aptvert dažādās, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem apgūt nozares inženierzinātņu pamatus, orientēties atsevišķo tekstila un apģērbu projektēšanas un izgatavošanas tehnoloģiju specifikā;
- sagatavot ražošanas inženierus ar plašu redzesloku, kas spēj patstāvīgi radoši strādāt kādā no tekstila nozares jomām;
- attīstīt studējošo spējas patstāvīgi analizēt un risināt konkrētus produkcijas projektēšanas, kā arī ar ražošanas uzņēmumu projektēšanu, organizāciju, vadību un izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanu saistītus uzdevumus;
- attīstīt studējošo spējas patstāvīgi risināt praktiskus, ar tekstila un apģērbu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un to projektēšanu, vadību un organizāciju saistītus uzdevumus, darbojoties gan individuāli, gan komandā;
- sniegt nepieciešamās zināšanas un attīstīt spējas ilgtspējīgam darbam gan ražošanā ar tekstila jomu saistītos uzņēmumos (modes biznesā, tirdzniecībā u.c.), gan arī sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot tekstiliju, to gatavo izstrādājumu vai apģērbu projektēšanas, konstruēšanas, piegriešanas darbu, izmantojamo metožu un materiālu pielietojumu;
- orientējas tekstiliju, to izstrādājumu vai apģērbu izgatavošanas tehnoloģisko procesu uzlabošanas koncepcijās, to izstrādes un ieviešanas metodēs, darba laika plānošanas, darba organizācijas un kontroles metodēs, tehnoloģisko iekārtu pielietošanā;
- izprot jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju attīstību, jaunākās nozares tendences, inovācijas un metodes, nozares reglamentējošo nacionālo un ES normatīvo aktu prasības, to izmaiņas;
- spēj patstāvīgi projektēt tekstilijas, to izstrādājumus vai apģērbu konstrukcijas, t.sk. datorvadītās projektēšanas sistēmās, kā arī izstrādāt priekšlikumus nepieciešamo izejmateriālu iepirkšanai jauno projektējumu rūpnieciskai ražošanai;
- spēj izstrādāt un plānot ražošanas tehnoloģiskos procesus, veikt to korekcijas, projektēt procesu izpildes secību un atlasīt iekārtas, izstrādāt iekārtu apkalpošanas un darba instrukcijas rūpnieciskajā ražošanā, īstenot darba laika normēšanu, noteikt plūsmas izkārtojumu, pieņemt lēmumus par nepieciešamajām korekcijām nestandarta situācijās;
- spēj komandā attīstīt jaunu produktu ieviešanu ražošanā un izstrādāt jaunus tehnoloģiskos procesus, noteikt produkta kvalitātes kritērijus, veikt produkcijas kvalitātes kontroli;
- spēj plānot, organizēt un nodrošināt tekstilmateriālu, to izstrādājumu vai šūto izstrādājumu ražošanas darbu izpildi atbilstoši darba uzdevumam, kvalitātes un laika prasībām, pasūtītāja un/vai klienta vajadzībām un atbildēt par savu un/vai komandas veikto darbu rezultātiem;
- spēj ieviest un organizēt kvalitātes kontroles procesus un produktu kvalitātes nodrošināšanas prasības, nodrošinot un uzraugot kvalitātes un darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un ergonomikas prasību ievērošanu, un izstrādājot ieteikumus prasību izmaiņām;
- spēj analizēt informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm un standartiem, ieteikt un ieviest jaunas konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas, projektēšanas tehnoloģijas, koncepcijas, metodes, to eksperimentālus modeļus.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt tekstila vai apģērbu ražošanas uzņēmumos par dažāda līmeņa vadītājiem, tehnologiem, konstruktoriem, dizaineriem, ražošanas organizatoriem, kā arī valsts iestādēs un tirdzniecības organizācijās var veikt darbus, kas saistīti ar tekstilizstrādājumu iepirkumu un kvalitātes jautājumiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Arhitektūras un dizaina institūts (ADI)
Ķīpsalas iela 6, Rīga
+371 67089212

ADI mājaslapa

 

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas