Elektronika un mobilie sakari

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Elektronika un mobilie sakari

Programma ietver priekšmetus, kas nodrošina: elektronikas jomas apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu – matemātikas, fizikas, ķīmijas – zināšanu sapratni; datormācības un dažādu tās pielietojumu elektronikā apguvi, elektronikas fundamentālo pamatu priekšmetu – ķēžu teorija, signālu teorija, elektrodinamika, elektronu ierīces – izpratni un pielietošanu; analogo un ciparu elektronisku ierīču izstrādes iemaņu ieguvi; mūsdienu elektronisku sistēmu izveides izpratni – radiosistēmas, attēlu pārraide.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Ventspils filiāle
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dmitrijs Pikuļins, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Ventspils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Sniegt akadēmisko pamatizglītību elektronikas nozarē un sagatavot tālākām studijām šīs nozares akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās.

Uzdevumi

Lekcijās, praktiskajās nodarbībās, studiju projektos, laboratorijas darbos un literatūras studijās:
• attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko priekšmetu apguvei nepieciešamos fundamentālo zinātņu (matemātikas, fizikas, ķīmijas) pamatus;
• nodrošināt, ka tiek iegūtas zināšanas virziena fundamentālajos priekšmetos (elektriskās ķēdes, signāli, elektronu ierīces, elektrodinamika) tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto priekšmetu un virziena novitāšu apguvei;
• nodrošināt studiju virzienam raksturīgu specializētu zināšanu ieguvi un prasmi tās pielietot konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroniku saistītās nozarēs;
• iegūt prasmes izmantot datorus un atbilstošu programmatūru, veikt eksperimentālus pētījumus elektronisko shēmu un ierīču darbības izpētē;
• nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas, kā arī profesionāli pilnveidoties.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
• pārzina analogo un ciparu elektronisku ierīču darbības analīzes metodes, spēj veikt šādu analīzi, izmantojot datorus un atbilstošu programmatūru;
• spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroniku saistītās nozarēs;
• spēj veikt stāvokļa analīzi kādā ar elektroniku saistītā problēmā, balstoties uz literatūrā un datortīklos pieejamās informācijas izpēti;
• prot plānot un veikt eksperimentālus pētījumus elektronisko shēmu un ierīču darbības izpētē;
• izprot mūžizglītības nozīmi, spēj plānot un īstenot savu kvalifikācijas paaugstināšanu;
• spēj pielietot prezentēšanas iemaņas.

Karjera

Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj programmas absolventiem sākt darbu gan elektronikas uzņēmumos, kas izstrādā un ražo sistēmas, iekārtas, aparatūru, kurās izmanto daudzveidīgas elektroniskās komponentes, gan organizācijās, kas nodarbojas ar datortehnikas pielietojumiem, informācijas apstrādi un pārraidi, automatizāciju, sadzīves tehnikas ekspluatāciju, medicīnas tehnikas izmantošanu. Absolventi var tikt iesaistīti dažādu sistēmu mezglu projektēšanā un izgatavošanā, eksperimentālā pārbaudē, elektronisku sistēmu ekspluatācijā un apkopē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj programmas absolventiem sākt darbu gan elektronikas uzņēmumos, kas izstrādā un ražo sistēmas, iekārtas, aparatūru, kurās izmanto daudzveidīgas elektroniskās komponentes, gan organizācijās, kas nodarbojas ar datortehnikas pielietojumiem, informācijas apstrādi un pārraidi, automatizāciju, sadzīves tehnikas ekspluatāciju, medicīnas tehnikas izmantošanu. Absolventi var tikt iesaistīti dažādu sistēmu mezglu projektēšanā un izgatavošanā, eksperimentālā pārbaudē.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas

_