Jūras transports

.
.

Studiju programma, saskaņā ar tās īstenošanas mērķi, veidota ar apsvērumu sniegt tālākas izglītošanās iespējas gan Latvijas Jūras akadēmijas profesionālo studiju programmu (kuģu vadīšana, kuģu mehānika, kuģu elektroautomātika, ostu un kuģošanas vadīšana), gan arī citu transporta un satiksmes nozares studiju programmu absolventiem, paredzot viņu studijas vienas studiju programmas ietvaros ar iespējamu specializāciju divos zinātniski pētnieciskos virzienos – specializācijās “Jūras inženiersistēmas un to tehniskā ekspluatācija” un “Viedo ostu tehnoloģijas”.
Studiju programma, īstenojot padziļinātu teorētisko zināšanu, radošo un praktisko iemaņu apguvi jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam jūras transporta jomā, kas saistītas ar jūras transporta vai multimodāla transporta izmantošanu tautsaimniecībā, ievērojami paaugstina transporta un satiksmes nozares studiju programmu absolventu profesionālo kvalifikāciju, konkurētspēju un profesionālās izaugsmes iespējas, tādējādi nodrošinot šīs jomas ar augsti kvalificētiem profesionāļiem.
Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijas misija ir augstas kvalitātes jūrniecības speciālistu sagatavošana, jūrniecības izglītības programmu attīstīšana un jomas ilgtspējīgas darbības nodrošināšana.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
4 Latvijas Jūras akadēmija
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jānis Baroniņš, Doktors, Vadošais pētnieks
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Maģistra grāds jūras transporta nozarē vai tam pielīdzināma izglītība. Reflektantiem ar akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu citā zinātnes nozarē jābūt vismaz viena gada darba pieredzei jūrniecības nozarē un jākārto iestājpārbaudījums
Maksa gadā
€ 8 320 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus jūras transporta inženierzinātnēs, speciālistus darbam jūrniecības nozares kompānijās, pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kā arī sekmēt jūrniecības speciālistu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos Latvijā un starptautiskajā darba tirgū, īstenot jūras transporta nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi un sagatavot pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam jūras transporta nozarē.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas jūras transporta jomas fundamentālajos virzienos;
- izveidot prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus;
- izveidot prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas;
- attīstīt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un attīstīt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām;
- sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
- sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
- veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar referātiem starptautiskās konferencēs un semināros.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):
- spēj pierādīt, ka pārzina un izprot jūras transporta un saistītās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda mūsdienu zinātniskās pētniecības metodoloģiju un metodes profesionālajā jomā un dažādu zinātnes jomu saskarē;
- spēj raksturot cilvēkresursu, organizācijas darbības un sabiedrības digitalizācijas nozīmi;
- spēj orientēties jūrniecības darbību reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos un spēj raksturot jūrniecības zinātnes pasaules jaunākās tendences.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties jūras transporta zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, sniegt jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē, īstenot būtiska apjoma oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
- spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savas zinātniskās darbības jomu jūras transporta tehniskās ekspluatācijas un jūras kravu pārvadājumu tehniskā nodrošinājuma jomā ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā;
- spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskos projektus jūras transporta inženierzinātņu jomā, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus;
- spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus jūras transporta sistēmu uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):
- spēj uzņemties līdera lomu, plānot un organizēt komandas darbu multikulturālā vidē, lai nodrošinātu nozares mērķu sasniegšanu;
- spēj, veicinot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus jūras transporta sistēmu pētnieciskos vai inovāciju uzdevumus;
- spēj novērtēt tehnoloģiskās darbības rādītājus, un pieņemt lēmumus, lai veicinātu jūrniecības nozares darbības optimizāciju un pelnītspējas uzlabošanu;
- spēj patstāvīgi izvirzīt pētījumu ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskos projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā;
- spēj noteikt savu vajadzību pēc papildu zināšanām un attīstīt savas prasmes.

Karjera

...

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas