Ražošanas inženierzinības un vadība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Ražošanas inženierzinības un vadība

Inženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva), Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Lietuva), Linšēpingas Universitāte (Zviedrija), Lundas Universitāte (Zviedrija), Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija). Visās šajās universitātēs tiek īstenota kopīgi izstrādātā starptautiskā maģistrantūras programma «Ražošanas inženierzinības un vadība». Programmas galvenais mērķis – sagatavot augstas kvalitātes jaunos speciālistus, kas būtu spējīgi sekmīgi apvienot tehniskās inženierzinības ar zināšanām ekonomikā un vadībā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Baltech studiju centrs
Programmas veids un līmenis
Maģistra akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
15
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Bruno Grasmanis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
vadībzinātņu maģistra grāds
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija
Maksa semestrī
€ 1 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Programmas misija ir sagatavot augstas kvalitātes ražošanas vadītājus, kas būtu gatavi risināt tirgus sarežģītās problēmas un uzsākt karjeru ražošanā vai servisā. Lai to sasniegtu, programma papildus inženierpriekšmetiem, iekļauj priekšmetus, kas attiecas uz ekonomiku, vadību, darbību sistēmu pētīšanu un ražošanas tehnoloģiju vadīšanu.
Tādas kompleksas zināšanas un pieredze kopā ar bakalaura inženierizglītību un inženiera studijām ir pietiekamas zinātniskai un praktiskai darbībai produktu projektēšanā un ražošanā, modernu uzņēmumu organizēšanā un vadīšanā, grupu darbā kopā ar citu specialitāšu speciālistiem, kā arī lai uzsāktu savu individuālo biznesu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību ražošanas inženierzinībās un vadībā saskaņā ar maģistra studiju prasībām un starptautiskiem standartiem;
- dot iespēju studentiem apgūt plašas zināšanas un attīstīt prasmes un kompetences, kas nepieciešamas ražošanas inženierzinātņu un vadības speciālistiem;
- attīstīt studentiem modernu ekonomisko domāšanu kompleksu industrijas uzdevumu atrisināšanai, kas satur inženierijas teorētiskus jautājumus un praktiskas problēmas;
- sekmēt zinātnisko izpēti un tās rezultātu praktisku pielietojumu ar mērķi pilnveidot reālu ražošanas procesu organizāciju;
- realizēt studentu un pasniedzēju starptautisko apmaiņu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas „Ražošanas inženierzinības un vadība” absolventi:
- zina un saprot kā ikviena tehniska vai tehnoloģiska ideja var tikt realizēta ar konkrētām uzņēmuma aktivitātēm, analizējot šī uzņēmuma ekonomisko situāciju un sociālo gatavību un ievērojot uzņēmuma iekšējās un ārējās aktivitātes;
- izprot, ka galvenās šodienas tendences ir ražošanas globalizācija, sadarbība starp valstīm un kompānijām. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami speciālisti ar jaunu pieredzi, kas ietver zināšanas nacionālajā tehnoloģijā un kas vienlaicīgi ir integrētas ar starptautisku skatījumu;
- var sekmīgi izmantot iegūtās zināšanas tirgus zinībās, ražošanas inženierzinātnēs un vadībā, kā arī sekmīgi piedalīties jaunu tehnoloģiju radīšanā.
- spēj pielietot procesu vadībā ekonomiskās un vadības metodes;
- ir spējīgi strādāt komandā un sekmīgi vadīt komandas darbu.

Karjera

Ar vispārējo izglītību matemātikā, inženierzinībās un vadībzinātnēs, šīs programmas beidzēji ir apveltīti ar apkopojošu domāšanas veidu un spēju sasaistīt inženierus un ekonomistus kopēju uzdevumu risināšanā. Šī inženierija-vadības kombinācija ir būtiska profesionāļiem, kuru uzdevums ir plānot investīcijas, produkcijas tirgu vai ilgtermiņa korporatīvo attīstību.
Programmas absolvents var strādāt gan par administratoru jebkurā tautsaimniecības nozares ražošanas uzņēmuma vadībā, vai par inženieri ražošanas uzņēmumā, kura darbības veids ir saistīts ar specialitāti, kurā konkrētais absolvents ir ieguvis bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds inženierzinātnēs un inženiera kvalifikācija; angļu valoda

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas

_