Uzņēmējdarbības finanses

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Uzņēmējdarbības finanses

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos.
 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Nataļja Lāce, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai augstākā profesionālā izglītība atbilstoši studiju programmām, kurās ir ietverta bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos.

Uzdevumi

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
1) sniegt programmas studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī ar to saistītajās jomās, lai nodrošinātu studējošo spējas izprast finanšu plūsmu ietekmējošos faktorus un, secīgi pielietojot finanšu analīzes un vadības metodes, pieņemt finanšu lēmumus mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos;
2) nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem uzņēmumu finanšu vadībā un finanšu investīciju pārvaldīšanā;
3) veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu to spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos finanšu resursu vadībā un finanšu pakalpojumu sfērā finanšu investīciju vadībā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.;
4) nodrošināt studējošajiem pietiekamas vispārpielietojamās prasmes, t.sk. prezentācijas un polemikas prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā u.c.;
5) nodrošināt studējošajiem vēlmi un pietiekamas zināšanas tālākām studijām un pētījumiem doktora programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros, kā arī studējot attiecīgo literatūru, apgūt programmā ietvertos ekonomikas teorijas, finanšu, vadīšanas, humanitāros un sociālos mācību priekšmetus. Studiju rezultātā tiek iegūtas šādas teorētiskās zināšanas un kompetences:
- zināt un izprast ekonomikas un uzņēmējdarbības finanšu vadīšanas koncepcijas un teorijas;
- izprast finanšu tirgū notiekošos procesus;
- zināt un izprast komercsabiedrības būtību, darbības principus un riskus;
- zināt finanšu pārskatu veidošanas principus un izprast informāciju iekļautu finanšu pārskatos;
- pārzināt finanšu vadības metodes finanšu lēmumu pieņemšanai ar minimālo risku;
- izmantojot finanšu vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar klientiem;
- prast izstrādāt finanšu politiku un budžeta plānošanas dokumentus;
- kvalificēti sagatavot un prezentēt investīciju projektus;
- prast vadīt finanšu instrumentu portfeļus;
- apzināt un prast samazināt finanšu riskus;
- veicināt finanšu inovācijas;
- ievērot ētikas un kultūras principus finanšu vadīšanā, veicināt biznesa sociālu atbildību;
- izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties finanšu vadīšanas jomā;
- prast izmantot kompānijas kapitāla vērtības novērtēšanas metodes tās paaugstināšanas nolūkā;
- noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus finanšu resursu izmantošanā;
- izmantot ekonomikas likumsakarības finanšu lēmumu pieņemšanā;
- prast pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves un biznesa situācijās, strādājot komandā vai individuāli.
Finanšu vadīšanas speciālistam nepieciešamā profesionālā attieksme:
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu;
- pozitīva attieksme pret sabiedrību, tajā notiekošajiem procesiem;
- atbildības sajūta, patstāvība un spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus;
- komunikabilitāte, radoša pieeja strādājot komandā;
- profesionālās ētikas apziņa;
- sociālā biznesa atbildība;
- zinātkāre un spēja pilnveidoties.

Karjera

Programmas apguves rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kas ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī var tikt nodarbināti finanšu resursu vadībā tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_