Uzņēmējdarbība un vadīšana

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērās, attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, efektīvas vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās inovatīvas vadības iemaņas un prasmes.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Programmas veids un līmenis
Maģistra profesionālās studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
15
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Rita Greitāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

4. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes vai inženierzinātnes tehniskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus vadītājus, kuru zināšanas, līderības prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās un privātā sektorā, vadot to attīstību un pārmaiņas.

Uzdevumi

• Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē un veidot darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.
• Pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot konkrētu nozaru attīstības tendences un vērtējot situāciju organizācijā, kā arī dažādās vadībzinību jomās un vadības līmeņos.
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un uz līderību vērstu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
• Attīstīt pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to praktisku izmantošanu. Studentam ir jāprot pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj noteikt organizācijas darbības mērķus, pamatvirzienus un stratēģiju, plānot, organizēt un vadīt organizācijas darbu, nodrošinot organizācijas, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību, integrējot dažādu jomu zināšanas;
• izprot vadītāja un līdera būtību un nozīmi, pārzina dažādas vadības un līderības stratēģijas, metodes un stilus, spēj izvēlēties konkrētajai biznesa situācijai piemērotāko, lai nodrošinātu efektīvu organizācijas darbību;
• spēj vadīt darbinieku kolektīvu pārmaiņu un krīzes apstākļos, strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēj sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm;
• spēj pārstāvēt organizācijas intereses darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
•spēj patstāvīgi pilnveidot savu attīstību un pašizglītošanos līderības un vadības jomā;
• spēj orientēties pētniecisko metožu pielietošanā, jaunrades darba veicināšanā, lai iegūtās zināšanas ļautu veikt padziļinātu pētniecību;
• demonstrē padziļinātas zināšanas vadībzinību jomā, prasmi radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības politiku un vidi globalizācijas kontekstā;
• spēj pārliecinoši argumentēt un izskaidrot savu viedokli, diskutēt par sarežģītiem, sistēmiskiem attiecīgās nozares vai profesionālās jomas aspektiem.

Karjera

Studiju programma ir izveidota tā, lai dotu katram studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības un vadības procesiem. Tā ir balstīta uz uzņēmējdarbības pamatmērķi – konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu ražošanu ar nolūku tos ekonomiski izdevīgi realizēt, apmierinot patērētāju/klientu vēlmes un vajadzības. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares organizācijā, nevalstiskās organizācijās, tāpēc studentiem ir jāizprot jautājumi, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības un vadības attīstību, jāspēj veikt konkrētus aprēķinus un pieņemt efektīvas vadības lēmumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantus studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem, ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, ņemot vērā bakalaura vai profesionālās izglītības studiju programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_