Visaptverošā kvalitātes vadība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Visaptverošā kvalitātes vadība

Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Programmas veids un līmenis
Maģistra profesionālās studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
7
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Inga Lapiņa, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 820 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 820 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā un kvalitātes vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura akadēmiskais grāds
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 820 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” mērķis ir izveidot un attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā, un sagatavot speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu, kā arī pilnveidot un paplašināt izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu.

Uzdevumi

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” uzdevumi ir šādi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām kvalitātes vadītājam vai procesu kvalitātes vadības inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties, novērtēt riskus un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu zinātniski pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu kvalitātes un procesu vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolvents:
- spēj izstrādāt, ieviest, vadīt un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmas, analizēt, izvērtēt, veidot un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu;
- spēj izstrādāt procesu, norišu un rīcību vadīšanas metodes, īstenot un uzraudzīt pilnveides pasākumus, pārzina organizācijas vadības, klientu, īpašnieku, sabiedrības un citu iesaistīto grupu intereses;
- spēj uzraudzīt procesu kvalitāti, organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādi, kvalitātes risku identifikāciju un vadību, veikt atbilstības vērtēšanu;
- spēj veikt pašnovērtējumu un auditēt kvalitātes vadības sistēmas, procesus un produktus, rūpējas, lai organizācijas procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi;
- izprot integrētas vadības sistēmas izveides principus, spēj pilnveidot organizācijas darbības stratēģiju, rosina un īsteno attīstības pasākumus, rosina konkurentu un citu organizāciju pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni;
- spēj vadīt jaunu produktu un procesu izveidi, īstenot pārmaiņu praksi, vadīt personāla, darba grupas vai struktūrvienības darbu, palīdzēt darbiniekiem apgūt un pilnveidot labās un izcilās prasmes, koleģiāli sadarboties, prasmīgi, uzņēmīgi un efektīvi rīkoties profesionālās darbības jautājumu risināšanā;
- spēj īstenot pētniecības pasākumus, profesionāli sistematizēt informāciju, apkopot un novērtēt pētījumu rezultātus, pielietot normatīvos dokumentus, sagatavot apkopojošus pārskatus un publikācijas;
- veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz sistēmām, procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību kvalitātes un procesu vadības un pilnveides jomās un interpretēt un analizēt to rezultātus.

Karjera

Kvalitātes vadītājs organizē tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpējas, lai organizācijas procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzina organizācijas vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vada un īsteno kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosina konkurentu un citu organizāciju pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni.
Programmas absolvents var strādāt gan par kvalitātes vadītāju, kvalitātes vadības sistēmas vadītāju, kvalitātes vadības struktūrvienības vadītāju, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālistu jebkuras tautsaimniecības nozares organizācijā neatkarīgi no tās darbības veida un lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_