Nekustamā īpašuma pārvaldība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Nekustamā īpašuma pārvaldība

Programma garantē teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu par būvniecību, būvuzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, kas ļaus Tev sākt nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Bunī ekonomikas un vadīšanas katedra
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
18
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ineta Geipele, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldībā
Maksa semestrī
€ 875 - Pilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldībā
Maksa semestrī
€ 875 - Pilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5.5 gadi
Mērķis

sniegt bakalaura profesionālo augstāko izglītību Nekustamā īpašuma pārvaldībā atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem - Nekustamā īpašuma ekonomists, Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un Nekustamā īpašuma vērtētājs, un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt nekustamā īpašuma ekonomista, nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.

Uzdevumi

- nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu;
- nodrošināt studentiem piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Nekustamā īpašuma ekonomists studiju rezultātā iegūst šādas zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
• Zināt un izprast būvniecības un nekustamā īpašuma vispārējās un specifiskās attīstības tendences.
• Zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošos faktorus.
• Izprast būvniecības un nekustamā īpašuma tirgū notiekošo procesu cēloņus un novērtēt iespējamās sekas.
• Pārzināt vadības metodes būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• Izprast normatīvo aktu ietekmi uz makroekonomiskajiem procesiem un būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma tirgu.
• Izprast būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma darījumu ietekmi uz vidi īslaicīgā un ilgākā laika posmā.
• Prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus, un prognozēt to ietekmi uz būvuzņēmējdarbību un uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma jomā.
• Izmantojot vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar klientiem.
• Kvalificēti sagatavot un prezentēt nekustamo īpašumu investīciju projektus .
• Izmantot dažādas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un uzlabošanas metodes.
• Ievērot ētikas un kultūras principus darījumos ar nekustamo īpašumu.
• Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• Prast izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu optimālu vadības lēmumu pieņemšanai.
• Prast izmantot nekustamā īpašuma uzlabošanas metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• Noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus nekustamā īpašuma izmantošanā
• Izmantot nekustamā īpašuma ekonomikas likumsakarības lēmumu pieņemšanā.
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks ir profesionāli kompetents:
• veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma atbilstoši ES klasifikācijai „Būvju klasifikācija” pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem;
• analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju.
• pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, to ietekmējošos faktorus,
• izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem;
• veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes.
Nekustamā īpašuma vērtētājs papildus vēl ir profesionāli kompetents:
• Izmantot saimnieciskās darbības vērtēšanas metodes komercsabiedrībām, kas darbojas dažādu īpašuma veidu vērtēšanas jomā.
• Izmantot vadības kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes vadības lēmumu izstrādē un pieņemšanā.
• Izmantot nekustamā īpašuma attīstības metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• Izmantot vērtēšanas, vadības, psiholoģiskās, ekonomiskās un citas metodes.
• Nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar komercsabiedrības darbiniekiem un klientiem, izmantojot dažādas vadīšanas metodes.

Karjera

Nekustamā īpašuma ekonomists, nekustamā īpašuma pārvaldnieks un nekustamā īpašuma vērtētājs var strādāt valsts budžeta iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem: divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (neklātienes) studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_