Visaptverošā kvalitātes vadība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Visaptverošā kvalitātes vadība

Studiju programma paredzēta kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas speciālistu sagatavošanai darbam dažādu nozaru uzņēmumos. Kvalitātes vadības speciālisti atbild par organizācijas darbības procesu sakārtošanu un to nepārtrauktu pilnveidošanu. Studiju laikā Tu varēsi specializēties vienā no piedāvātajiem virzieniem: transports vai būvniecība.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
27
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Inga Lapiņa, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā un procesu kvalitātes vadības inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 075 - Pilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot procesu kvalitātes vadības inženierus – speciālistus kvalitātes sistēmu inženierijā, kvalitātes nodrošināšanā, atbilstības novērtēšanā un risku pārvaldībā, veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām procesu kvalitātes vadības inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa un pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un tālākam studijām, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu kvalitātes un procesu vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolvents:
1. Spēj izveidot un ieviest organizācijas kvalitātes vadības sistēmu, ievērojot iesaistīto pušu intereses, kvalitātes riskus, sistēmām, produktiem un procesiem saistošos normatīvos aktus, standartus un citas prasības.
2. Spēj noteikt, izvērtēt un uzraudzīt procesu kvalitāti, lietot organizācijas vajadzībām atbilstošas procesu kvalitātes novērtēšanas metodes un instrumentus, analizēt un interpretēt iegūtos datus.
3. Spēj noteikt kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, veikt kvalitātes mērījumus un saistīto risku identificēšanu un izvērtēšanu.
4. Spēj plānot un īstenot atbilstības novērtēšanas programmu, organizēt un piedalīties iekšējā un ārējā kvalitātes vērtēšanas procesā.
5. Spēj plānot nepieciešamos resursus sistēmu, procesu un produktu kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei, noteikt iesaistītā personāla kompetenci un pilnvaras, vadīt kvalitātes pilnveides, nepilnību novēršanas un risku mazināšanas pasākumus.
6. Spēj novērtēt un pilnveidot organizācijas procesus un to mijiedarbību, izprot organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus un spēj novērtēt ar kvalitātes zudumu saistītās izmaksas.
7. Spēj nodrošināt sistēmām, procesiem un produktiem piemērojamo standartu, normatīvo aktu un citu prasību izpildi savu pilnvaru ietvaros.
8. Spēj veikt pētījumus atbilstoši bakalaura studiju līmenim ar pievienoto vērtību kvalitātes vadības un/vai atbilstības novērtēšanas jomā, analizēt, interpretēt un prezentēt rezultātus.

Karjera

Kvalitātes vadītājs organizē tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu uzņēmuma darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpējas, lai uzņēmuma procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzina uzņēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vada un īsteno kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosina konkurentu un citu uzņēmumu pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni.
Programmas absolvents var strādāt gan par kvalitātes vadītāju, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālistu jebkuras tautsaimniecības nozares uzņēmumā neatkarīgi no tā darbības veida un lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_