Visaptverošā kvalitātes vadība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Visaptverošā kvalitātes vadība

Studiju programma paredzēta kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas speciālistu sagatavošanai darbam dažādu nozaru uzņēmumos. Kvalitātes vadības speciālisti atbild par organizācijas darbības procesu sakārtošanu un to nepārtrauktu pilnveidošanu. Studiju laikā Tu varēsi specializēties vienā no piedāvātajiem virzieniem: transports vai būvniecība.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
27
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Inga Lapiņa, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā un procesu kvalitātes vadības inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 075 - Pilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus kvalitātes sistēmu veidošanā, ieviešanā, pilnveidošanā un vadīšanā, atbilstības novērtēšanā un kvalitātes nodrošināšanā, veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, paplašināt redzesloku, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām kvalitātes vadītājam vai procesu kvalitātes vadības inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu kvalitātes un procesu vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot sistēmas, procesus un produktus reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt sistēmām, procesiem un produktiem piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj identificēt organizācijas sistēmu, procesu un produktu kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot organizācijas procesus un to mijiedarbību, prot definēt organizācijas mērķus un noteikt īstenojamos procesu, produktu, sistēmu kvalitātes pilnveides pasākumus;
- izprot organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus sistēmu, procesu un produktu kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu sistēmu, lai nodrošinātu un pilnveidotu procesu un produktu kvalitāti;
- pārzina un spēj veikt atbilstības novērtēšanas darbības un pielietot kvalitātes vadības instrumentus;
- spēj izveidot, ieviest un pilnveidot organizācijas kvalitātes vadības sistēmu, pārzina integrētās kvalitātes vadības sistēmas izveides pamatprincipus;
- spēj vadīt kvalitātes vadības struktūrvienības darbu, rosināt organizācijas pārmaiņu procesus, kā arī uzraudzīt procesu kvalitāti, veikt kvalitātes mērījumus, novērtēšanu, ar kvalitāti saistīto risku identificēšanu un izvērtēšanu;
- spēj izprast un virzīt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā, vadīt darbu grupās un panākt vienošanos;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši bakalaura studiju līmenim ar zinātnisku vērtību kvalitātes vadības un/vai atbilstības novērtēšanas jomās un interpretēt un analizēt to rezultātus.

Karjera

Kvalitātes vadītājs organizē tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu uzņēmuma darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpējas, lai uzņēmuma procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzina uzņēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vada un īsteno kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosina konkurentu un citu uzņēmumu pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni.
Programmas absolvents var strādāt gan par kvalitātes vadītāju, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālistu jebkuras tautsaimniecības nozares uzņēmumā neatkarīgi no tā darbības veida un lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_