Uzņēmējdarbība un vadīšana

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Studiju laikā Tu apgūsi zināšanas un prasmes par mūsdienu uzņēmējdarbības vadības teorijām, metodēm un to izmantošanu praksē, kas palīdzēs karjeras izaugsmei un noderēs uzņēmējdarbības sākšanā. Studiju programma veidota tā, lai veicinātu studējošo analītiskās spējas un sekmētu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi, spēju formulēt problēmas un rast ceļu to risināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte,
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
15
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jana Eriņa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 875 - Pilna laika klātienes
€ 675 - Nepilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem sociālo zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, kas ir balstītas uz teorētiskajām nostādnēm uzņēmējdarbībā un vadīšanā, sasniedzot studiju programmā noteiktos studiju rezultātus atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

• Nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā;
• Sniegt studentiem vispusīgas teorētiskas un praktiskas zināšanas, veidojot prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
• Radīt izpratni par sociāli-ekonomisko procesu sarežģītību un prast iegūtās zināšanas izmantot šo problēmu risināšanas procesā;
• Veicināt studējošo analītiskās spējas un sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi, spēju formulēt problēmas un rast risinājumus;
• Dot iespēju studējošajiem iegūt akadēmisko grādu vadībzinātnē un veicināt studentu interesi par turpmāku zināšanu papildināšanu, savu profesionālo prasmju pilnveidei, un studiju turpināšanu maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• pārzina fundamentālās teorijas uzņēmuma vadīšanas funkciju īstenošanai;
• izprot uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus;
• izprot uzņēmuma iekšējās vides un ārējo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbību un
spēj izvirzīt ekonomiski pamatotus un sociāli atbildīgus priekšlikumus uzņēmuma
darbības pilnveidošanai;
• prot identificēt organizācijas darbībā iesaistītās puses, noteikt to intereses, uzstādīt konkrētus mērķus un uzdevumus, plānot un īstenot aktivitātes mērķa sasniegšanai;
• spēj patstāvīgi lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbības un vadības jautājumu risināšanai;
• spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, pielietot zinātniskās pētniecības metodes;
• pārzina vadībzinātnes terminoloģiju latviešu un svešvalodās, spēj argumentēti diskutēt par biznesa jautājumiem latviešu un svešvalodās ar speciālistiem un citām uzņēmējdarbībā un vadīšanā iesaistītajām pusēm.

Karjera

Absolventiem ir iespējas strādāt par dažāda līmeņa vadītājiem un ekonomikas speciālistiem gan valsts iestādēs un institūcijās, bankās, gan arī privātajos uzņēmumos, kā arī pašiem veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" - divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_