Transporta elektronika un telemātika

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.

Studiju programma orientēta uz praktiskās pielietojamības jautājumiem transporta datorsistēmās un telekomunikācijās. Studējošajiem tiek pasniegtas teorētiskās pamatzināšanas gan elektronikā, gan telekomunikācijās, kas nepieciešamas praktisko uzdevumu apskatīšanai turpmākajā apmācībā. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no četriem virzieniem:
- Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas;
- Transporta telekomunikācijas;
- Transporta datorsistēmas un tīkli;
- Transporta radioelektroniskās sistēmas.
Programmas ietvaros studējošie nodarbojas ar projektēšanu, izpildot un noformējot studiju projektus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Bez tam, studējošajiem tiek organizēta prakse Latvijas transporta un telekomunikāciju uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Neklātienes un vakara studiju departaments
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Aleksandrs Ipatovs, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Nepilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 800 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus transporta sakaru un transporta radioelektronikas jomās, kuri būtu spējīgi gan analizēt radiotehniskā aprīkojuma darbību, gan projektēt telemātikas ierīces un sistēmas pēc uzdotajām prasībām.
Programma veido pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
• nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko pamatizglītību un kvalifikāciju, sagatavot studējošos darbam transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
• rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos zinātnes virzienos "Transporta telekomunikācijas", "Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas”, "Transporta datorsistēmas un tīkli", "Transporta radioelektroniskās sistēmās".

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventam ir jāspēj parādīt elektrozinātnes nozarei nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas, to kritisku izpratni. Galvenie šo zināšanu aspekti ir elektriskās ķēdes un signāli, elektroniskās komponentes, ciparu ierīces un mikroprocesori, datortīkli, reāllaika transporta radioelektroniskās sistēmas un datu bāzes.
Studiju programmas absolventam ir jāspēj patstāvīgi risināt transporta sistēmu telekomunikāciju, informācijas pārraides, datortīklu un radioelektronisko sistēmu analīzes, modelēšanas un sintēzes uzdevumi. Jāizprot transporta elektronikas, sakaru, navigācijas un radioelektronikas attīstības virzieni un jaunākie sasniegumi.

Karjera

Transporta elektronikas un telemātikas inženieri nepieciešami lielajām transporta organizācijām Latvijas Dzelzceļam, Rīgas Satiksmei un Latvijas Gaisa satiksmei kā arī daudzajām Latvijas auto pārvadātāju firmām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Darbs saistīts ar transporta elektronikas un telemātikas sistēmu ekspluatāciju, testēšanu, parametru mērīšanu un atteiču noteikšanu, kā arī sistēmu projektēšanu un modernizāciju.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studijas

_