Automobiļu transports

.
.
Automobiļu transports

Programma nodrošina profesionālo maģistra izglītību automobiļu transporta nozarē, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālā maģistra studiju programmai «Automobiļu transports» mainīsies programmas nosaukums uz «Autotransporta inženierija» un mainīsies programmas iegūstamais profesionālais maģistra grāds un kvalifikācija uz profesionālais maģistra grāds autotransportā un autotransporta un smago spēkratu speciālists.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
12 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Juris Kreicbergs, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa kvalifikācija tehnisko zinātņu vai ekonomikas jomā
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa kvalifikācija automobiļu transportā vai transporta nozarē(s)
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā un inženiera kvalifikācija automobiļu transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds automobiļu transporta vai transporta nozarē
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālo maģistra izglītību autotransporta un spēkratu inženierijas nozarēs, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes autotransporta un spēkratu inženierijas nozaru darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, efektīviem, pieejamiem, viediem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem, veicinot valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošinot virzību uz klimatneitrālu ekonomiku.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir: sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas autotransporta un smago spēkratu nozares un Latvijas darba devēji; attīstīt spējas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās un zinātniskās problēmas autotransportā un spēkratu inženierijā un pieņemt izvērtētus un pamatotus lēmumus; pilnveidot spējas integrēt dažādu jomu zināšanas; veidot pētnieciskā darba prasmes; padziļināt izpratni par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās un zinātniskās problēmas autotransportā un spēkratu inženierijā;
• spēj pieņemt analītiski pamatotus lēmumus;
• spēj integrēt autotransporta, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības, humanitāro, sociālo un citu jomu zināšanas;
• spēj veikt pētniecību un profesionālās darbības metožu izstrādi;
• izprot profesionālās darbības un zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Autotransporta profesionālais maģistrs var strādāt pētniecības, izglītības un projektēšanas iestādēs, valsts un pašvaldību pārvaldes organizācijās, ekspertu birojos, transporta uzņēmumos un organizācijās, kuras nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumiem, transportlīdzekļu un smago spēkratu tirdzniecības, remonta, tehniskās ekspluatācijas, autovadītāju apmācības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nepieciešama iepriekšējā izglītība atbilstoši vienam no trim studiju programmas variantiem:
• bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija automobiļu transporta vai transporta nozarē (-s);
• bakalaura akadēmiskais grāds automobiļu transporta vai transporta nozarē;
• bakalaura profesionālais grāds inženierzinātnēs vai ekonomikā un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija inženierzinātnēs vai ekonomikā.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas